ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом МОЗ України

від 12.05.1992 №81

у редакції наказу МОЗ України

від 19.01.2009 № 25

 

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНЕ

ВІДДІЛЕННЯ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Патологоанатомічне відділення (далі – Відділення) є структурним підрозділом закладу охорони здоров’я.

1.2. Відділення у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України, законодавчими та нормативними актами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.3.Відділення є підзвітним та підконтрольним заступнику головного лікаря закладу охорони здоров’я, у складі якого воно функціонує, відповідно до розподілу обов’язків.

1.4.Відділення взаємодіє із структурними підрозділами закладу охорони здоров’я, у складі якого воно функціонує, а також з іншими закладами охорони здоров’я та науковими установами.

1.5. Патологоанатомічне відділення не може бути реорганізовано або ліквідовано з метою створення патологоанатомічного бюро.

1.6. Майно патологоанатомічних відділень не може бути вилучено або відчужено із закладів охорони здоров’я, у складі яких вони функціонують, а також передано в оперативне управління патологоанатомічному бюро.

1.7. У разі відсутності патологоанатомічного відділення у складі закладу охорони здоров’я з метою проведення патологоанатомічних досліджень, контролю якості лікувальної та діагностичної роботи закладу укладаються договори про співпрацю з іншими закладами охорони здоров’я, які мають у своєму складі патологоанатомічні відділення, або з патологоанатомічним бюро.

1.8. Приміщення патологоанатомічного відділення можуть надаватися в орендне користування установам та організаціям згідно з чинним законодавством України, якщо це не впливає на виконання покладених на відділення функцій.

1.9. Час роботи патологоанатомічного відділення, виконання розтинів трупів померлих та термінових біопсійних досліджень, порядок видачі лікарських свідоцтв про смерть та трупів, повідомлення результатів дослідження визначається керівництвом закладу охорони здоров’я, у складі якого функціонує відділення. 

 

2.СТРУКТУРА ВІДДІЛЕННЯ

2.1. Структура та штати Відділення визначаються штатним розписом закладу охорони здоров’я, у складі якого воно функціонує.

 

3.ЗАВДАННЯ ВІДДІЛЕННЯ

Основними завданнями Відділення є:

3.1. Прижиттєва діагностика захворювань та патологоанатомічних процесів за допомогою морфологічних досліджень біоптатів, операційного матеріалу та плаценти.

3.2. Динамічний контроль за ефективністю лікування шляхом проведення повторних прижиттєвих морфологічних досліджень.

3.3. Облік результатів остаточної (посмертній) діагностики захворювань та патологічних процесів за матеріалами патологоанатомічних розтинів з урахуванням причин та механізмів смерті.

3.4. Експертиза якості діагностики та лікування на основі клініко-морфологічних співставлень.

3.5. Аналіз структури захворюваності та причин смерті населення за результатами аналізу патологоанатомічних досліджень.

3.6. Забезпечення достовірною інформацією територіальних органів управління охорони здоров’я про структуру захворюваності та причини смерті населення за результатами патологоанатомічних досліджень.

3.7. Надання матеріалів патологоанатомічних досліджень для навчання лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою.

3.8. Сприяння розвитку клінічного мислення лікарів різних спеціальностей на основі клініко-анатомічних співставлень (у тому числі на клініко-анатомічних конференціях, комісіях по вивченню летальних випадків тощо).

3.9. Аналіз якості лікувальної та діагностичної роботи закладу охорони здоров’я, у складі якого воно функціонує або з яким укладено договірні відносини на проведення патологоанатомічних досліджень, шляхом співставлення клінічних та патологоанатомічних даних і діагнозів.

3.10. Розгляд випадків розходження клінічних та патологоанатомічних даних і діагнозів на патологоанатомічних конференціях.

3.11. Надання консультативної допомоги лікарям інших спеціальностей з питань прижиттєвої діагностики та лікування захворювань.

3.12. Впровадження нових форм та методів прижиттєвої діагностики та лікування захворювань.

3.13. Участь у проведенні наукових досліджень з питань діагностики та лікування захворювань.

3.14. Визначення потреби закладу охорони здоров’я, у складі якого функціонує Відділення, у виробах медичного призначення, медичному обладнанні та витратних матеріалах для прижиттєвої діагностики та лікування захворювань.

3.15. Організаційно-методичне забезпечення підготовки підвищення кваліфікації лікарів інших спеціальностей, молодших спеціалістів з медичною освітою з питань прижиттєвої діагностики та лікування захворювань.

3.16. Дотримання вимог антимонопольного законодавства та вимог чинного законодавства у сфері надання послуг у межах компетенції патологоанатомічного відділення.

 

4.ФУНКЦІЇ ВІДДІЛЕННЯ

Відділення відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Забезпечує у межах своєї компетенції додержання права громадян на охорону здоров'я.

4.2. Вивчає, аналізує і прогнозує показники стану здоров'я населення та бере участь у розробці заходів, спрямованих на покращення прижиттєвої діагностики та лікування захворювань.

4.3. надає інформацію на запити центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що знаходяться у межах компетенції Відділення.

4.4. Веде ділове листування із головними позаштатними спеціалістами МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, підприємствами, установами та організаціями, закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності та рівня підпорядкування з питань, що знаходяться у межах повноважень Відділення.

4.5. Сприяє організації підвищення кваліфікації спеціалістів закладу охорони здоров’я, у складі якого воно функціонує, з питань прижиттєвої діагностики та лікування захворювань.

4.6. Виконує інші функції, що випливають з покладених на Відділення завдань.

 

5.ПРАВА ВІДДІЛЕННЯ

 Відділення  відповідно до покладених на нього завдань має право:

5.1.Одержувати у встановленому чинним законодавством порядку інформацію від закладів охорони здоров’я, установ, підприємств, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань, що знаходяться у межах компетенції Відділення та необхідні для реалізації покладених на нього завдань.

5.2. Вносити на розгляд керівництву закладу охорони здоров’я, у складі якого воно функціонує, пропозиції щодо:

5.2.1. Відзнаки спеціалістів Відділення.

5.2.2. Вдосконалення роботи Відділення та закладу, у складі якого воно функціонує.

5.3. Користуватися відповідними матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання завдань, що знаходяться у компетенції Відділення.

5.4. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Відділення.

 

6.КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛЕННЯМ

6.1. Відділення очолює завідувач, який призначається та звільняється з посади згідно з чинним законодавством наказом закладу охорони здоров’я, у складі якого функціонує відділення.

6.2. Завідувачем Відділення призначається лікар-патологоанатом з I або вищою кваліфікаційною категорією та стажем практичної роботи за фахом не менше 7 років.

6.3. Завідувач Відділення підпорядковується заступнику головного лікаря закладу охорони здоров’я, у складі якого функціонує відділення, відповідно до розподілу обов’язків.

6.4. Завідувач Відділення:

керує Відділенням, несе персональну відповідальність за якість патологоанатомічних досліджень, прижиттєвої діагностики захворювань;

здійснює свою діяльність у межах наданих повноважень відповідно до Положення про Відділення, координує свою діяльність із відповідними структурними підрозділами закладу охорони здоров’я, у складі якого функціонує Відділення;

планує та організовує діяльність Відділення, розподіляє обов‘язки між працівниками, аналізує результати роботи;

подає відповідно до чинного законодавства пропозиції керівництву закладу охорони здоров’я, у складі якого функціонує Відділення, щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Відділення, заохочення, накладання стягнень та інших питань службової діяльності;

вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи Відділення;

забезпечує дотримання працівниками Відділення правил внутрішнього трудового розпорядку;

вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Відділення.

 

Директор Департаменту розвитку медичної допомоги

М.П. Жданова