Статут

1.     Загальні положення

Міжнародна громадська організація «Міжнародна асоціація професіоналів похоронної справи»(надалі – «Асоціація»), є міжнародною громадською організацією, створеною для досягнення мети, визначеної цим Статутом.

Назва Асоціації: повна (укр.. мова)- Міжнародна громадська організація «Міжнародна асоціація професіоналів похоронної справи», скорочена – МГО «МАППС»;

Юридична адреса Асоціації: 03022, Україна, місто Київ, провулок Коломиївський,20.

Асоціація утворюється і діє з міжнародним статутом. Діяльність Асоціації поширюється на території України та Чеської Республіки. Асоціація не ставить за мету отримання прибутку, створюється та здійснює свою діяльність як неприбуткова організація,  у відповідності до законодавства України.

Асоціація створює та здійснює свою діяльність на основі Конституції України, Закону України «Про об’єднання громадян», інших законодавчих та нормативних актів, прийнятих відповідно до нього.  Асоціація створюється і діє на основі добровільності, рівноправності усіх свої членів, самоврядування, законності та гласності її діяльності. Основні питання діяльності Асоціації вирішуються за участю усіх членів Асоціації.

Асоціація набирає прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації  в  установленому законодавством порядку, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм повним найменуванням, або круглу печатку зі своїм повним найменуванням та емблемою, штампи, бланки, та інші реквізити.

Асоціація використовує власну символіку, зразки якої затверджуються правлінням. Символіка реєструється в установленому законодавством порядку.  Втручання державних органів у діяльність Асоціації, так само як і втручання Асоціації у діяльність державних органів та у діяльність інших об’єднань громадян, не допускається, крім випадків, передбачених законодавством України.

Асоціація  не несе відповідальності по зобов’язаннях своїх членів, так само як і члени Асоціації не відповідають по її зобов’язаннях. На працівників штатного апарату Асоціації поширюється законодавство України про працю, соціальне страхування, соціальне та пенсійне забезпечення. Асоціація є незалежною від будь-яких політичних партій, громадських та виборчих рухів й інших організацій.

Асоціація в установленому порядку, регулярно обнародує свої основні документи, склад керівництва, дані про джерела фінансування та витрати. Асоціація відповідно д свого статусу, норм Конституції України, Закону України  «Про об’єднання громадян» та інших актів законодавства України, прийнятих відповідно до них, має право:

-         виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;

-         бути позивачем та відповідачем у суді;

-         представляти й захищати законні інтереси Асоціації та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах і організаціях;

-         одержувати від органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

-         вносити пропозиції до органів влади і управління та органів місцевого самоврядування;

-         відкривати рахунки в установах банків;

-         засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей та завдань;

-         розповсюджувати інформацію про свою діяльність і пропагувати свої ідеї та цілі;

-         засновувати засоби масової інформації.

2.  Мета і завдання Асоціації    

Метою створення Асоціації є об’єднання та координація зусиль її членів для широкого, більш ефективного використання їх професійних можливостей та інтересів щодо упровадження і розповсюдження досвіду з питань похоронної справи, сприяння відродженню національних традицій та обрядів, здійсненню екологічної, культурно-освітньої  та наукової діяльності для покращення ситуації з організації поховань в Україні.

Створення умов для спільної реалізації членами Асоціації прав та свобод у задоволенні своїх законних творчих, національно-культурних, соціально-економічних та інших спільних інтересів.

Основними завданнями Асоціації  в досягненні поставленої мети є в установленому порядку:

-         створення умов для спільної реалізації  членами Асоціації прав та свобод у задоволенні своїх законних творчих,  національно-культурних, соціально-економічних  та  інших інтересів;

-         сприяння в наданні консультативної, інформаційно-методичної допомоги зацікавленим державним, громадським та іншим органам, установам і організаціям, підприємствам  й окремим громадянам з питань похоронної справи;

-         аналіз стану нормативно-правового та організаційного забезпечення похоронної справи  та внесення пропозицій щодо їх покращення з застосуванням передового досвіду та новітніх технологій інших країн;

-         участь у проведенні громадської експертизи  нормативно-правових актів з питань екології та розвитку похоронної справи;

-         сприяння в поліпшенні якості екології похоронної справи, шляхом проведення незалежних громадських експертиз, методів, технологій, устаткування та предметів, що застосовуються при здійсненні поховань;

-         створення умов для професійного навчання та підвищення рівня підготовки кадрів для галузі похоронної справи;

-         сприяння розвитку відносин та зв’язків між суб’єктами похоронної справи України та інших держав в похоронній галузі;

-         сприяння розвитку культури та виховання поглядів на проблеми похоронної справи щодо їх наближення до європейських норм;

-         пропагування та розповсюдження передових екологічних методів та технологій поховань;

-         сприяння залученню до вирішення проблем екології  поховань та розвитку похоронної справи в Україні широкого кола іноземних фахівців у цій галузі;

-         взаємодія з державними органами, організаціями та установами в реалізації програм поліпшення екології поховань та розвитку похоронної справи в Україні;

-         сприяння поліпшенню обрядового обслуговування населення;

-         сприяння в координації співробітництва недержавних похоронних організацій.

З метою використання статутних цілей та завдань Асоціація в установленому чинним законодавством України порядку:

Взаємодіє та одержує від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань. Бере участь у розробці законодавчих актів та нормативно-правових документів спрямованих на забезпечення поховань в Україні. Створює інформаційно-методичну базу Асоціації, організовує її функціонування та забезпечення. Розвиває та підтримує стосунки з органами державної влади та управління , підприємствами, установами, організаціями, різними об’єднаннями, фондами, окремими громадянами, міжнародними організаціями, центрами та іншими громадськими об'єднаннями України та інших держав, організовує та проводить зустрічі, «круглі столи», без мети одержання прибутку. 

     Сприяє в організації навчання, стажування та підвищення кваліфікації членів Асоціації, відряджає членів Асоціації за кордон для обміну досвідом та участі в міжнародних самітах, конференціях, семінарах, тощо без мети отримання прибутку.

     Через ЗМІ та членів Асоціації здійснює пропаганду та  популяризацію досягнень Асоціації та її членів, а також інформує про конкретні програми, проекти та заходи. Розвиває матеріально-технічну базу Асоціації. Бере участь в організації та проведенні наукових та практичних семінарів, конференцій та симпозіумів для обміну досвідом, без мети отримання прибутку. Засновує госпрозрахункові установи, організації, підприємства як окремі юридичні особи.

3. Органи управління та структура Асоціації.

Органи управління Асоціації

         Асоціація організовує свою діяльність на принципах колегіальності, виборності статутних органів управління, гласності їх діяльності та звітності перед членами Асоціації.

         Статутними органами Асоціації є:

-         Загальні Збори членів Асоціації (Збори Асоціації), Правління;

-         Президент Асоціації;

-         Віце-президент, заступник Президента;

-         Ревізійна комісія;

Члени виборних статутних органів управління Асоціації обираються Зборами Асоціації строком на 3 роки.

Загальні збори Асоціації

Виключною компетенцією Зборів Асоціації є:

-         затвердження Статуту Асоціації, внесення до нього змін і доповнень;

-         визначення основних напрямків діяльності Асоціації, затвердження перспективних планів;

-         реалізація права власності на майно та кошти, затвердження розмірів вступного та членських внесків, розміри та порядок внесення цільових внесків, а також рішення про звільнення від їх сплати;

-         рішення про заснування (ліквідацію) госпрозрахункових установ, організацій та підприємств, затвердження їх статутів (положень), призначення їх керівників;

-         відміна рішень керівних органів, прийнятих з порушенням законодавства, їх компетенції, або тих, що зачіпають інтереси не менше 1/3 членів Асоціації;

-         прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію Асоціації, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Збори Асоціації скликаються не рідше одного разу на рік. При необхідності, за рішенням Президента, Ревізійної комісії, або за вимогою не менше як  1/3 членів Асоціації, скликаються позачергові збори. Рішення про скликання Зборів Асоціації, час, місце проведення та порядок денний оголошується Правлінням (письмово, факсом, тощо), не пізніше, ніж за 10 днів до проведення Зборів.

Збори Асоціації правочинні, якщо на них присутні більше половини членів Асоціації. Повноваження представників колективних членів Асоціації підтверджуються відповідними документами. Кожен член Асоціації при вирішенні питань на зборах має один голос.

Збори Асоціації  ухвалюють рішення простою більшістю голосів  членів Асоціації, присутніх на Зборах. Рішення з питань: обрання/відкликання Президента, Віце-президента, внесення змін до Статуту, реорганізації чи ліквідації Асоціації приймаються 2/3 присутніх на Зборах. 

Рішення Зборів Асоціації оформлюються у вигляді протоколів (постанов та резолюцій з конкретних питань). Під час проведення Зборів ведеться протокол, який підписує голова та секретар Зборів. Порядок скликання, обирання голови та секретаря зборів, проведення голосування та внесення змін до порядку денного визначаються Регламентом.

Керівним органом Асоціації між Зборами є Правління, яке збирається щоквартально, і є правомочним при наявності 2/3 його складу. Позачергово Правління може бути скликане за ініціативою Президента, більшої половини його членів. Рішення на засіданні Правління приймаються більшістю голосів присутніх.

Правління:

-         скликає збори та визначає порядок представництва на ньому;

-         здійснює заходи щодо втілення в життя рішень зборів;

-         приймає рішення про утворення відділень, філій, представництв та місцевих осередків, затверджує Положення про їх діяльність;

-         розробляє основні напрями діяльності Асоціації, координує роботу Асоціації;

-         розглядає заяви та приймає рішення про прийняття та виключення членів Правління;

-         обговорює та схвалює кошторис витрат, фінансовий звіт і штатний розклад на рік;

-         заслуховує звіти про поточну діяльність членів Правління;

-         розглядає питання про науково-методичну роботу, визначає заходи активізації та підвищення ефективності діяльності Асоціації.

Президент Асоціації

Президент є постійно діючим виконавчим органом Асоціації і має право приймати рішення з усіх питань поточної діяльності Асоціації, які не віднесені цим Статутом до виключної компетенції інших органів управління.

У межах своєї компетенції Президент:

-         забезпечує виконання рішень зборів Асоціації, формує апарат управління та здійснює керівництво всієї діяльності Асоціації;

-         у встановленому порядку співпрацює з органами державної влади та місцевого самоврядування, установами, організаціями та підприємствами з питань діяльності Асоціації;

-         діє без довіреності та представляє Асоціацію в органах державної влади та управління, місцевого самоврядування та громадських організаціях;

-         очолює та організовує роботу штатного апарату управління Асоціації;

-         здійснює найом на роботу на контрактних, або інших засадах та звільнення штатних працівників Асоціації, встановлює розподіл обов’язків;

-         подає на затвердження виробничу структуру, штатний розпис, кошториси витрат на оплату праці та утримання апарату управління;

-         організовує підготовку та проведення Загальних Зборів;

-         оперативно розпоряджається майном та грошовими ресурсами Асоціації на виконання поточної діяльності;

-         укладає від імені Асоціації договори, угоди (контракти) інші правочини;

-         відкриває рахунки в установах банків, підписує платіжно-розрахункові та банківські документи;

-         видає накази та розпорядження, обов’язкові для виконання всіма особами, що працюють в Асоціації на умовах найму;

-         заохочує та накладає стягнення на штатних працівників Асоціації;

-         звітує перед Зборами Асоціації про свою діяльність;

-         в межах своєї компетенції приймає рішення по пропозиціях і заявах, що надійшли від членів Асоціації та інших організацій;

-         готує та виносить на розгляд зборів пропозиції щодо основних напрямків діяльності Асоціації, планів, програм, створення фондів, тощо;

-         проводить формування тимчасових комісій,консультативно-дорадчих органів, які сприяють досягненню головної мети та статутних завдань Асоціації;

-         визначає розміри вступних та членських внесків, розміри та порядок внесення цільових внесків;

-         готує для затвердження положення та інші документи, які регламентують діяльність Асоціації;

-         здійснює інші функції щодо управління діяльністю Асоціації, покладені на Президента законодавством, Зборами Асоціації та цим Статутом.

Віце-президент Асоціації

Віце-президент Асоціації обирається зборами Асоціації є заступником Президента і в разі його відсутності в повному обсязі виконує його функції та повноваження щодо керівництва діяльністю Асоціації визначені законодавством та цим Статутом.

Віце-президент Асоціації:

-         без доручення діє від імені Асоціації та представляє її у відносинах з органами державної влади і управління, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами та міжнародними організаціями;

-         бере участь в організації, проведенні Зборів, а також у виконанні їх рішень щодо діяльності у сфері міжнародних відносин Асоціації;

-         укладає контракти (угоди) договори щодо діяльності Асоціації у сфері міжнародних відносин;

-         готує та вносить на розгляд зборів пропозиції щодо основних напрямків міжнародної діяльності Асоціації;

-         звітує перед зборами про свою діяльність;

-         в межах своєї компетенції приймає рішення по пропозиціях і заявах, що надійшли від членів Асоціації та інших організацій, щодо здійснення міжнародної діяльності Асоціації.

Структура Асоціації

         Для виконання статутних цілей та завдань в структурі Асоціації діють відділення, філії, представництва за кордоном та місцеві осередки на території України.

         Порядок діяльності структурних підрозділів Асоціації визначається положеннями про них, які затверджуються Правлінням Асоціації.

         Структурні підрозділи Асоціації у своїй діяльності керуються законодавчими актами України, своїми положеннями та цим Статутом.

         Місцеві осередки можуть набувати статусу юридичної особи у разі їх реєстрації в установленому порядку, ті осередки, що не є юридичними особами легалізують свою діяльність шляхом повідомлення про заснування.

          Відділення та представництва, що створені на території інших держав у своїй діяльності керуються також законодавством країни місцезнаходження, а також здійснюють свою легалізацію у встановленому порядку.

Статут «Зареєстровано» Міністерством юстиції України

Наказ № 1247/5 від 21 липня 2008 року

Свідоцтво № 2940

«Затверджено»

Установчими зборами Міжнародної громадської організації

 «Міжнародна асоціація професіоналів похоронної справи».

Протокол № 1 від 7 березня 2008 року.