Членство

Членство в Асоціації може бути індивідуальним та колективним. Члени Асоціації визнають Статут, сплачують вступні, членські внески і виконують рішення статутних органів Асоціації.

Індивідуальними Членами можуть бути  громадяни України,  іноземці, особи без громадянства, що досягли 18 років, сферою професійних інтересів яких є будь-яка діяльність, пов’язана з організацією похоронної справи.

Колективними Членами Асоціації  можуть бути трудові колективи підприємств, установ і організацій, що фахово або опосередковано пов’язані з екологією та організацією похоронної справи. Колективні члени працюють через своїх уповноважених  представників.

Вступити до МАППС

Прийом до членів Асоціації оформляється рішенням Правління на підставі таких документів:

Для Індивідуальних Членів:

- письмова заява (легалізована у встановленому порядку, для іноземців);

- заповнена анкета.

Для Колективних Членів:

- копія відповідного рішення вищого органу управління про вступ до Асоціації із зазначенням ПІБ та повноважень його представника;

- письмова заява за підписом уповноваженої особи; керівного органу з визначенням прізвища повноважного представника;

- заповнена анкета.

Колективний Член Асоціації має право за власним рішенням замінити свого представника , письмово повідомивши про це Президента Асоціації впродовж 10 днів.

            Рішення про прийом заявника до членів Асоціації затверджується на зборах Асоціації.

Про відмову щодо прийняття в члени Асоціації, заявник письмово повідомляється в місячний строк з дати прийняття відповідного рішення.

Підставами для відмови в прийнятті до членів Асоціації є:

- подання неповної, або недостовірної інформації;

- здійснення заявником дій, що суперечать Статутним цілям та завданням Асоціації.

Членство в Асоціації припиняється в наступних випадках:

- вихід члена з Асоціації за його заявою (для колективних членів копія відповідного рішення вищого органу управління);

- виключення з членів Асоціації;

- смертю (для індивідуальних членів) та ліквідацією (для колективних членів) члена Асоціації.

Рішення про виключення з Асоціації приймається  Зборами  Асоціації більшістю голосів у наступних випадках:

- порушення норм Статуту Асоціації;

- притягнення члена Асоціації до кримінальної відповідальності за рішенням суду;

В разі вибуття з будь-яких причин  сплачені внески не повертаються.

Права та обов’язки Членів  Асоціації

Члени Асоціації мають право:

- обирати та бути обраними до керівних органів Асоціації;

- отримувати інформацію про роботу керівних органів Асоціації;

- брати участь в управлінні Асоціації в порядку визначеному Статутом;

- брати участь в обговорення будь-яких питань діяльності Асоціації та вносити свої пропозиції  на розгляд керівних органів;

- подавати до керівних,  виконавчих та контрольних органів Асоціації заяви, апеляції, пропозиції та одержувати вмотивовану відповідь від них впродовж місяця;

- відкликати, або змінювати своїх вповноважених представників;

- вільного виходу з Асоціації;

- брати участь у виробленні та реалізації рішень керівних органів, а також у будь-яких заходах;

- звертатись до Асоціації за підтримкою, щодо захисту своїх прав, інтересів та одержувати методичну, консультативну, іншу необхідну допомогу.

Члени асоціації забовязані:

- дотримуватись норм та положень Статуту Асоціації, виконувати рішення керівних органів;

- брати участь у реалізації статутних цілей і завдань Асоціації;

- надавати інформацію, необхідну для прийняття рішень  з окремих питань діяльності Асоціації

- своєчасно сплачувати членські  та цільові внески, а також надавати Асоціації іншу допомогу в межах своїх можливостей;

- дбати про зміцнення авторитету Асоціації, її членів, утримуватись від дій, що можуть нанести моральну або матеріальну шкоду Асоціації, або зашкодити її репутації.

Члени асоціації не обмежені щодо членства та/або  іншої форми участі в інших об’єднаннях громадян, рухах, партіях, тощо.