МАППС братиме участь у голосуванні з правом голосу під час засідань Громадської ради та її робочих органів. З іншої сторони, інформуватиме раду про свою діяльність та пропонуватиме питання до порядку денного кожного засідання.

Представники МАППС стануть членами постійних комісії, експертних груп, а також та інших робочих органів ради. Ми ініціюватимемо залучення фахівців відповідних галузей як експертів з питань, що розглядатимуться на засіданнях ради та її робочих органів.

Нагадаємо, що Громадська рада є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним задля забезпечення участі Інститутів громадянського суспільства в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю Мінприроди, налагодження ефективної взаємодії з громадськістю,а також врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сфері:

- охорони навколишнього природного середовища, екологічної біологічної, генетичної та радіаційної безпеки;

- поводження з відходами, пестицидами і агрохімікатами, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;

- відтворення та охорони земель, збереження, відтворення і невиснажливого використання біо- та ландшафтного різноманіття, формування, збереження і використання екологічної мережі, організації, охорони та використання природно-заповідного фонду;

- збереження озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання у межах компетенції вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та  Кіотського протоколу до неї;

- розвитку водного господарства і меліорації земель;

- геологічного вивчення та раціонального використання надр;

- здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення та охорону природних ресурсів.

Основними завданнями Громадської ради при Мінприроди України є:

- створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

- здійснення громадського контролю за діяльністю Мінприроди України;

- сприяння врахуванню громадської думки під час формування та реалізації державної політики в сферах діяльності Мінприроди України.

- співпраця з Мінприроди України у підготовці та проведенні громадських обговорень з питань, що відносяться до його повноважень;

- підготовка пропозицій до проектів нормативно-правових актів з питань забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян, розробником яких є Мінприроди України.