З А К О Н   У К Р А Ї Н И

 Про Антимонопольний комітет України 1993 рік, № 50, ст.472

 

ГЛАВА I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Стаття 1. Антимонопольний комітет України

 Антимонопольний   комітет  України  є  державним  органом  із спеціальним   статусом,  метою  діяльності  якого  є  забезпечення державного  захисту  конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері  державних  закупівель.  Особливості  спеціального  статусу  Антимонопольного комітету України  обумовлюються  його завданнями та повноваженнями,  в тому числі роллю у формуванні конкурентної  політики,  та  визначаються цим Законом,  іншими актами законодавства і полягають,  зокрема, вособливому    порядку    призначення    та    звільнення    Голови  Антимонопольного  комітету  України,  його заступників,  державних уповноважених    Антимонопольного    комітету    України,    голів територіальних  відділень  Антимонопольного  комітету  України,  у спеціальних  процесуальних  засадах  діяльності   Антимонопольного  комітету України, наданні соціальних гарантій, охороні особистих і майнових прав працівників  Антимонопольного  комітету  України  на рівні  з  працівниками  правоохоронних  органів,  в  умовах оплати праці.  (  Статтю  1  доповнено  частиною другою згідно із Законом

 Стаття 2. Підконтрольність та підзвітність Антимонопольного комітету України.

Антимонопольний комітет  України  підконтрольний   Президенту України та підзвітний Верховній Раді України. Антимонопольний комітет  України щорічно подає Верховній Раді України звіт про свою діяльність.

  Стаття 3. Завдання Антимонопольного комітету України  Основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині:

  1) здійснення     державного    контролю    за    дотриманням законодавства  про  захист  економічної  конкуренції  на   засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів,   запобігання,   виявлення   і   припинення   порушень законодавства про захист економічної конкуренції;

 2)  контролю  за  концентрацією,  узгодженими діями суб’єктів господарювання  та  дотриманням  вимог  законодавства  про  захист економічної  конкуренції  під  час  регулювання  цін  (тарифів) на товари,   що   виробляються  (реалізуються)  суб’єктами  природних монополій;

3) сприяння розвитку добросовісної конкуренції;

4) методичного  забезпечення  застосування  законодавства про захист економічної конкуренції;

 5)   здійснення   контролю   щодо   створення   конкурентного середовища  та  захисту  конкуренції у сфері державних закупівель.

 Стаття 4. Основні принципи діяльності Антимонопольного  комітету України

 Антимонопольний комітет  України  будує  свою  діяльність  на принципах:

     - законності;

     - гласності;

     -   захисту  конкуренції  на  засадах  рівності  фізичних  та

юридичних  осіб  перед  законом  та  пріоритету  прав  споживачів.

Стаття 5. Законодавство про Антимонопольний комітет України.

Антимонопольний  комітет  України  здійснює  свою  діяльність відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ),  законів України "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ),  "Про захист від недобросовісної конкуренції" ( 236/96-ВР ),  цього  Закону,  інших законів та нормативно-правових актів,  прийнятих відповідно до цих законів.  (  Частина  перша  статті  5 в редакції Закону N 1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003 ).  Якщо міжнародним договором,  згода  на  обов'язковість  якого надана Верховною Радою України,  встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить цей Закон,  то застосовуються  правила  міжнародного договору. У  цьому  Законі  відповідні терміни розуміються у значеннях, визначених Законом  України  "Про  захист економічної конкуренції"  (  2210-14 ).   У цьому Законі термін "законодавство про  захист  економічної конкуренції" розуміється у значенні,  визначеному статтею 3 Закону України   "Про   захист  економічної  конкуренції"  (  2210-14  ).

 

ГЛАВА II. СТРУКТУРА, КОМПЕТЕНЦІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

 Стаття 6. Система органів Антимонопольного комітету України

Антимонопольний  комітет  України утворюється у складі Голови та восьми державних уповноважених.{  Частина  перша статті 6 в редакції Закону N 4287-VI ( 4287-17 ) від 23.12.2011 }. Голова Антимонопольного   комітету   України   має    першого заступника та заступника Голови Антимонопольного комітету України, які  призначаються  з  числа  державних  уповноважених.   У   разі необхідності для забезпечення здійснення Антимонопольним комітетом України  окремих  завдань  за  рішенням   Президента   України   в Антимонопольному   комітеті  України  додатково  вводиться  посада заступника Голови Антимонопольного комітету України.  Антимонопольний комітет   України    утворює    територіальні відділення,  а  в  разі  необхідності здійснює їх реорганізацію чи ліквідацію. Антимонопольний комітет    України   і   його   територіальні відділення становлять систему  органів  Антимонопольного  комітету України, яку очолює Голова Комітету.Антимонопольний    комітет    України,   його   територіальні відділення   є   юридичними  особами,  мають  поточні  та  вкладні (депозитні)  рахунки  в  установах  банку,  печатки із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.Антимонопольний   комітет  України,  адміністративні  колегії Антимонопольного   комітету   України,    державні    уповноважені Антимонопольного   комітету   України,   адміністративні   колегії територіальних  відділень  Антимонопольного  комітету  України   є органами Антимонопольного комітету України.

 

Стаття 7. Повноваження Антимонопольного комітету України

У сфері  здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет України має такі повноваження:

  1) розглядати  заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за  цими заявами і справами;

 2) приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції  розпорядження  та  рішення  за  заявами  і  справами, перевіряти  та  переглядати  рішення у справах,  надавати висновки щодо кваліфікації  дій  відповідно  до  законодавства  про  захист економічної конкуренції;

 3) розглядати   справи  про  адміністративні  правопорушення, приймати постанови та перевіряти їх законність та обґрунтованість;

 4) перевіряти  суб'єкти  господарювання,  об'єднання,  органи влади,      органи      місцевого      самоврядування,      органи адміністративно-господарського   управління   та   контролю   щодо

дотримання   ними   вимог  законодавства  про  захист  економічної конкуренції та  під  час  проведення  розслідувань  за  заявами  і справами   про  порушення  законодавства  про  захист  економічної конкуренції;

 5) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства  про захист  економічної  конкуренції,  проведенні перевірки та в інших передбачених   законом    випадках    вимагати    від    суб'єктів господарювання,   об'єднань,   органів  влади,  органів  місцевого самоврядування,  органів адміністративно-господарського управління та  контролю,  їх посадових осіб і працівників,  інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;

 6) призначати  експертизу  та  експерта  з  числа  осіб,  які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;

 7) у  випадках  та порядку,  передбачених законом,  проводити огляд  службових  приміщень  та  транспортних  засобів   суб'єктів господарювання  - юридичних осіб,  вилучати або накладати арешт на предмети,  документи чи інші носії  інформації,  які  можуть  бути доказами   або   джерелом   доказів  у  справі  незалежно  від  їх місцезнаходження;

 8) у разі перешкоджання працівникам Антимонопольного комітету України у виконанні ними повноважень, передбачених пунктами 4, 5 і 7 цієї частини,  залучати працівників органів внутрішніх справ для застосування   заходів,   передбачених   законом,   для  подолання перешкод;

 9) залучати працівників органів внутрішніх справ,  митних  та інших  правоохоронних органів для забезпечення проведення розгляду справи  про  порушення  законодавства   про   захист   економічної конкуренції, зокрема в разі проведення розслідування;

 10) залучати  до  проведення  перевірок  спеціалістів органів державної влади,  органів місцевого  самоврядування,  підприємств, установ,  організацій  за погодженням з їх керівниками,  депутатів місцевих рад за їх згодою;

11) проводити дослідження  ринку,  визначати  межі  товарного ринку,  а  також  становище,  в тому числі монопольне (домінуюче), суб'єктів господарювання на цьому  ринку  та  приймати  відповідні рішення (розпорядження);

12) визначати   наявність   або   відсутність   контролю  між суб'єктами  господарювання  або  їх  частинами  та   склад   групи суб'єктів господарювання, що є єдиним суб'єктом господарювання;

13) вносити  до  органів виконавчої влади,  органів місцевого самоврядування обов'язкові для розгляду  подання  щодо  анулювання ліцензій,  припинення операцій, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю  суб'єктів  господарювання,  у  разі   порушення   ним законодавства про захист економічної конкуренції;

14) надавати  обов'язкові  для  розгляду рекомендації органам влади,     органам     місцевого      самоврядування,      органам адміністративно-господарського  управління та контролю,  суб'єктамгосподарювання, об'єднанням щодо припинення дій або бездіяльності, які  містять  ознакипорушень законодавства про захист економічної конкуренції, та усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють;

5) звертатися  до  суду  з  позовами,  заявами  і скаргами у зв'язку із  застосуванням  законодавства  про  захист  економічної конкуренції,  а  також  із  запитами  щодо  надання інформації про судові  справи,  що  розглядаються  цими  судами   відповідно   до законодавства про захист економічної конкуренції;

16) звертатись  та  одержувати від компетентних органів інших держав необхідну інформацію для здійснення своїх повноважень;

17) надавати компетентним органам інших держав  інформацію  у випадках та порядку, передбачених законом;

 18) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про   захист  економічної  конкуренції  та  Законом  України  "Про здійснення  державних  закупівель" ( 2289-17 ).

 

     У сфері   здійснення   контролю   за    узгодженими    діями, концентрацією    Антимонопольний    комітет   України   має   такі повноваження:

1) розглядати заяви і справи  про  надання  дозволу,  надання висновків,   попередніх   висновків   стосовно   узгоджених   дій, концентрації, проводити дослідження за цими заявами і справами;

2) приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції  розпорядження  та  рішення  за заявами і справами про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, надавати висновки, попередні висновки стосовно узгоджених дій, концентрації, висновки щодо кваліфікації  дій  відповідно  до  законодавства  про  захист економічної конкуренції;

3) переглядати,   перевіряти   рішення,   прийняті   органами Антимонопольного комітету України в межах компетенції;

4) дозволяти або забороняти узгоджені дії, концентрацію;

 5) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства  про захист  економічної  конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених   законом    випадках    вимагати    від    суб'єктів господарювання,   об'єднань,   органів  влади,  органів  місцевого  самоврядування,  органів адміністративно-господарського управління та  контролю,  їх посадових осіб і працівників,  інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;

 6) здійснювати повноваження,  передбачені пунктами 6, 11, 12, 15 і 16 частини першої цієї статті;

 7) здійснювати інші повноваження,  передбачені законодавством про захист економічної конкуренції.

  У сфері  формування  та  реалізації  конкурентної   політики, сприяння   розвитку   конкуренції,   нормативного   і  методичного забезпечення  діяльності  Антимонопольного  комітету  України   та застосування  законодавства  про  захист  економічної  конкуренції  Антимонопольний комітет України має такі повноваження:

 1) вимагати від суб'єктів господарювання,  об'єднань, органів влади,      органів      місцевого     самоврядування,     органів адміністративно-господарського   управління   та   контролю,    їх посадових  осіб  інформацію,  у  тому  числі з обмеженим доступом, необхідну  для  дослідження  ринків,  а   також   інформацію   про реалізацію конкурентної політики;

 2) узагальнювати  та  аналізувати  інформацію  про реалізацію актів  законодавства  про  захист  економічної  конкуренції   щодо пріоритетів і напрямів конкурентної політики;

 3) брати  участь  у  розробленні  та  вносити в установленому порядку  Президенту  України   та   Кабінету   Міністрів   України пропозиції  щодо  законів та інших нормативно-правових актів,  які регулюють питання розвитку конкуренції,  конкурентної політики  та демонополізації економіки, погоджувати проекти нормативно-правових актів Президента України,  Кабінету Міністрів України, центральних і   місцевих   органів   виконавчої   влади,   органів   місцевого самоврядування,  органів адміністративно-господарського управління та контролю, що можуть вплинути на конкуренцію;

 4) здійснювати повноваження, передбачені пунктами 6, 11, 12 і 15 частини першої цієї статті;

 5) надавати обов'язкові для розгляду рекомендації та  вносити до  органів  державної  влади,  органів  місцевого самоврядування, установ,   організацій,   суб'єктів   господарювання,    об'єднань пропозиції  щодо  здійснення  заходів,  спрямованих  на  обмеження монополізму,  розвиток підприємництва і  конкуренції,  запобігання порушенням  законодавства  про  захист економічної конкуренції,  а також щодо припинення  дій  або  бездіяльності,  які  можуть  мати негативний вплив на конкуренцію;

  6) взаємодіяти з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю,  підприємствами, установами та організаціями з питань розвитку,   підтримки,   захисту   економічної   конкуренції    та  демонополізації економіки;

7) узагальнювати   практику  застосування  законодавства  про захист економічної конкуренції,  вносити  до  відповідних  органів державної влади пропозиції щодо його удосконалення;

 8) розробляти    та    організовувати   здійснення   заходів, спрямованих на запобігання  порушенням  законодавства  про  захист економічної конкуренції;

 9) брати  участь у розробленні та внесенні Президенту України та   Кабінету   Міністрів   України   пропозицій   щодо   проектів нормативно-правових актів з питань конкурентної політики, розвитку і захисту конкуренції та демонополізації економіки;

10) розробляти    та    затверджувати    разом    з    іншими заінтересованими     органами     державної    влади    міжвідомчі нормативно-правові акти з питань розвитку  і  захисту  економічної конкуренції та демонополізації економіки;

 11) приймати   власні   нормативно-правові   акти   у   формі розпоряджень з питань,  що належать до його  компетенції,  зокрема щодо контролю за узгодженими діями,  концентрацією,  підвідомчості та  розгляду  заяв  і  справ  про  узгоджені  дії,   концентрацію, порушення   законодавства   про  захист  економічної  конкуренції, організації діяльності органів Антимонопольного комітету України;

 12) здійснювати       офіційне       тлумачення       власних нормативно-правових актів;

 13) надавати рекомендаційні роз'яснення з питань застосування законодавства про захист економічної конкуренції;

14) вносити пропозиції Президенту України, Кабінету Міністрів України,  Національному  банку  України,  приписи  органам  влади, органам  місцевого  самоврядування  щодо  зміни   прийнятих   ними нормативно-правових  актів,  які не відповідають законодавству про захист  економічної  конкуренції  або   внаслідок   неоднозначного розуміння яких створюються перешкоди для розвитку конкуренції;

 15) утворювати   адміністративні   колегії   Антимонопольного комітету України;

  16) утворювати територіальні  відділення  та  дорадчі  органи Антимонопольного комітету України;

 17) брати  участь  у  розробленні  та  реалізації міжнародних проектів  і  програм,  а  також  здійснювати   співробітництво   з міжнародними  організаціями,  державними  органами  і  неурядовими організаціями інших держав з питань,  що належать  до  компетенції Антимонопольного комітету України;

 18) видавати   свої   друковані   органи,   офіційні  видання (збірники) актів законодавства про захист економічної конкуренції, вести електронну сторінку в мережі Інтернет;

 19) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про   захист  економічної  конкуренції  та  Законом  України  "Про здійснення  державних  закупівель" ( 2289-17 ). { Пункт 19 частини статті  7  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законами  N  424-V ( 424-16 ) від 01.12.2006, N 2289-VI ( 2289-17 ) від 01.06.2010 }

 Здійснення іншими  органами   державної   влади   повноважень Антимонопольного комітету України,  передбачених пунктами 1-4 і 11 частини першої,  пунктами 1, 2 і 4 частини другої, пунктами 11-13, 15 і 16 частини третьої цієї статті, не допускається.(  Стаття  7  в  редакції  Закону  N  1907-III  (  1907-14  )  від 13.07.2000,  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003; в редакції Закону N 1294-IV ( 1294-15 ) від   20.11.2003,   частина  перша  статті  7  в  частині  надання повноважень  розглядати справи про адміністративні правопорушення, набирає  чинності  з  дня  внесення  відповідних  змін  до Кодексу України  про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) згідно із Законом N 1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003 )

 Стаття 9. Голова Антимонопольного комітету України

 Голова Антимонопольного  комітету  України  призначається  на посаду та звільняється з  посади  Президентом  України  за  згодою  Верховної Ради України.

 Строк повноважень  Голови  Антимонопольного  комітету України становить  сім  років. Голова Антимонопольного комітету України не може  призначатися  на  цю посаду більше ніж на два строки підряд. Після закінчення строку повноважень  Голова  Антимонопольного комітету   України   продовжує   виконувати   свої   обов'язки  до призначення нового Голови. Голова Антимонопольного комітету України може бути звільнений з  посади  у разі вчинення ним злочину та у зв'язку з неможливістю

виконання  обов'язків  за станом здоров'я. Голова Антимонопольного комітету  України  має право заявити про свою відставку Президенту України.  Припинення повноважень Голови Комітету не тягне за собою складання  повноважень  державними уповноваженими Антимонопольного комітету   України. 

 

Голова Антимонопольного комітету України:   очолює Антимонопольний  комітет  України  та  спрямовує  його  діяльність,   головує   на  засіданнях  Антимонопольного  комітету України; 

 вносить    Прем'єр-міністрові    України    пропозиції   щодо призначення  на  посади  першого  заступника, заступника Голови та державних уповноважених Антимонопольного комітету України;

 розподіляє  обов'язки  між  першим  заступником,  заступником Голови  та  державними  уповноваженими  Антимонопольного  комітету України,    спрямовує    діяльність    територіальних    відділень Антимонопольного  комітету  України;  {  Абзац  четвертий  частини шостої  статті  9  в  редакції  Закону  N  1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003;  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 4287-VI  ( 4287-17 ) від 23.12.2011 }

 подає на   затвердження   Антимонопольному  комітету  України кошторис доходів і видатків Антимонопольного комітету  України  та його територіальних відділень;

 є розпорядником   бюджетних   асигнувань   на   утримання   і забезпечення діяльності Антимонопольного комітету України;

 здійснює прийняття,  переведення  та  звільнення  працівників апарату  Антимонопольного  комітету України та його територіальних відділень,  застосовує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення  на  працівників апарату Комітету та його територіальних відділень відповідно до закону;

утворює територіальні відділення в межах кошторису, тимчасові адміністративні  колегії  Антимонопольного  комітету  України  для розгляду  питань,  що  належать  до  компетенції  Антимонопольного комітету  України; 

 видає  накази, затверджує положення, інструкції та інші акти, обов'язкові  для  працівників Антимонопольного комітету України та його  територіальних  відділень;  (  Абзац дев'ятий частини шостої статті  9  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом  N 1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003 )

 представляє Антимонопольний  комітет  України  у відносинах з органами  державної  влади,  органами  місцевого   самоврядування, органами  адміністративно-господарського  управління  та контролю, суб'єктами  господарювання,  громадянами та об'єднаннями суб'єктів господарювання  чи громадян та підписує від імені Антимонопольного комітету  України  міжвідомчі  нормативно-правові  акти; 

має  право  за  клопотанням осіб, які беруть участь у справі, поданням органів Антимонопольного комітету  України,  голови  його територіального  відділення  або  з власної ініціативи витребувати будь-які матеріали,  в тому  числі  заяви  і  справи  про  надання дозволу    на   узгоджені   дії,   концентрацію,   про   порушення законодавства про захист економічної конкуренції,  що  перебувають на  розгляді  органу  Антимонопольного  комітету України чи голови територіального відділення Антимонопольного комітету  України,  та передати  їх  на  розгляд  іншому органу Антимонопольного комітету України  чи  голові  територіального  відділення  Антимонопольного комітету   України,  за  винятком  заяв  і  справ,  віднесених  до виключної компетенції Антимонопольного комітету України як  вищого колегіального  органу; 

 затверджує   структуру   Антимонопольного  комітету  України;

затверджує штатний   розпис   та   кошторис  Антимонопольного комітету  України  за  погодженням  з  уповноваженим   центральним органом  виконавчої  влади  з  питань фінансів,  штатний розпис та кошторис  територіальних   відділень   Антимонопольного   комітету України; 

 здійснює  інші  дії,  передбачені  законодавством  про захист економічної  конкуренції.

 Голова Антимонопольного комітету України на вимогу  Верховної Ради  України,  але  не  рідше  одного  разу на рік,  звітує перед Верховною Радою України про діяльність Комітету.

 Голова Антимонопольного   комітету   України    має    статус державного уповноваженого, передбачений цим Законом.

 Голова  Антимонопольного  комітету  України  має  право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом  дорадчого голосу.

  Стаття 10. Заступники Голови Антимонопольного комітету України

Перший   заступник   і   заступник   Голови  Антимонопольного комітету України з числа державних уповноважених призначаються  на посади  за  поданням  Прем'єр-міністра  України  та звільняються з посад Президентом  України.  Прем'єр-міністр  України  вносить  на

розгляд  Президента  України  подання  про  призначення  на посади першого заступника і заступника Голови  Антимонопольного  комітету України  відповідно до пропозицій Голови Антимонопольного комітету України. Строк  повноважень  першого  заступника  та заступника Голови Антимонопольного  комітету  України  припиняється  із  завершенням строку їх повноважень як державних уповноважених або відповідно до частини другої статті 18 цього Закону.

  Перший   заступник   та   заступник  Голови  Антимонопольного комітету України:

  1) координують  і контролюють роботу територіальних відділень Антимонопольного    комітету     України,     дорадчих     органів Антимонопольного комітету України та установ, що належать до сфери управління Антимонопольного комітету України;

 2) спрямовують і контролюють  діяльність  підпорядкованих  їм структурних підрозділів;

 3) організовують  правове забезпечення діяльності структурних підрозділів апарату Антимонопольного комітету України;

  4) забезпечують взаємодію Антимонопольного комітету України з Верховною Радою України;

 5) забезпечують взаємодію Антимонопольного комітету України з міністерствами та іншими центральними органами  виконавчої  влади, правоохоронними органами, судами, іншими органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями;

  6) забезпечують  співробітництво  Антимонопольного   комітету України  з  міжнародними  організаціями,  державними  органами  та неурядовими організаціями інших держав;

 7) за дорученням  Голови  Антимонопольного  комітету  України беруть  участь  у  засіданнях комітетів Верховної Ради України під час розгляду  питань,  пов'язаних  з  діяльністю  Антимонопольного комітету України, та представляють Антимонопольний комітет України у відносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

  8) погоджують  призначення  на  посади  та звільнення з посад працівників, зміни у структурі та штатному розписі підпорядкованих їм структурних підрозділів.{   Статтю   10  доповнено  частиною  третьою  згідно  із  Законом N 1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003 }

 Перший   заступник   має   право  уповноважувати  працівників Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень представляти інтереси Антимонопольного комітету України в суді. 

 Розподіл   обов'язків   між   першим  заступником  Голови  та заступником  Голови  Антимонопольного  комітету  України  здійснює Голова Антимонопольного комітету України.

Перший заступник і заступник Голови Антимонопольного комітету України  виконують  за  дорученням  Голови  окремі  його функції і заступають   Голову   Комітету   у   разі   його  відсутності  або неможливості здійснення ним своїх повноважень.

У  разі відсутності першого заступника і заступника обов'язки Голови   Антимонопольного   комітету   України  виконує  державний уповноважений Антимонопольного комітету України.

Стаття 11. Державні уповноважені Антимонопольного комітету України

Державні   уповноважені   Антимонопольного  комітету  України призначаються  на посади за поданням Прем'єр-міністра України, яке вноситься  на підставі пропозицій Голови Антимонопольного комітету України, та звільняються з посад Президентом України. Строк  повноважень державного уповноваженого Антимонопольного комітету  України  становить  сім  років.  Призначення  державного уповноваженого    першим   заступником   чи   заступником   Голови Антимонопольного  комітету  України  не є підставою для поновлення перебігу семирічного строку його повноважень.Після закінчення строку повноважень  державний  уповноважений Антимонопольного   комітету   України  продовжує  виконувати  свої обов'язки  до  призначення  на   цю   посаду   нового   державного уповноваженого.