ПОЛОЖЕННЯ
       про Раду підприємців при Кабінеті Міністрів України

 1. Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України (далі – Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом.

 2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

  3. Основними завданнями Ради є:

1) сприяння у формуванні дієвого механізму взаємодії органів виконавчої влади і суб'єктів господарювання на засадах партнерства, відкритості та прозорості;

2) подання до регуляторних органів пропозицій щодо необхідності перегляду нормативно-правових актів у сфері підприємництва;

 3) участь у здійсненні заходів з відстеження результативності введених в дію регуляторних актів та підготовка рекомендацій Кабінетові Міністрів України, центральним і місцевим органам виконавчої влади;

4) розгляд пропозицій суб'єктів підприємницької діяльності щодо внесення змін до актів законодавства з метою створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в Україні, удосконалення системи забезпечення захисту права власності;

5) підготовка пропозицій щодо:

формування державної економічної, податкової та митної політики, спрямованої на забезпечення захисту інтересів суб'єктів господарювання;

удосконалення системи забезпечення захисту права власності;

 розроблення проектів актів законодавства з питань зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності, реалізації державної регуляторної політики;

створення правових, економічних та організаційних умов для подальшого розвитку підприємницької діяльності;

упорядкування роботи з проведення контролюючими органами перевірки суб'єктів господарювання, усунення дублювання функцій із здійснення контролю різними органами;

створення умов для здійснення суб'єктами господарювання експорту та імпорту товарів, робіт і послуг, запобігання та протидії обігу контрафактної продукції на внутрішньому ринку;

6) участь у розробленні державних цільових програм, здійсненні контролю за ефективністю використання бюджетних коштів, передбачених для їх виконання;

 7) створення системи проведення постійного моніторингу застосування актів законодавства з метою виявлення та скасування їх положень, що сприяють корупційним діям;

 8) участь у проведенні експертизи проектів актів законодавства з питань, що належать до компетенції Ради;

 9) установлення громадського контролю за дотриманням органами виконавчої влади у процесі розроблення проектів нормативно-правових актів процедур, передбачених Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської  діяльності" ( 1160-15 );

10) надання громадським радам, утвореним при органах виконавчої влади, методичної допомоги з питань, пов'язаних з організацією та проведенням консультацій з громадськістю і розробленням за їх результатами узгоджених пропозицій;

11) забезпечення урахування громадської думки під час підготовки та організації виконання рішень Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань підприємницької діяльності;

12) участь у розробленні механізму надання державної підтримки суб'єктам підприємницької діяльності, вивчення та поширення досвіду іноземних держав у вирішенні таких питань;

13) сприяння залученню в Україну іноземних інвестицій, використанню передових технологій і досвіду;

14) надання інформаційної та аналітичної допомоги органам виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям з питань, що належать до її компетенції.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

1) одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для організації своєї роботи;

2) залучати до своєї роботи представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, вітчизняних і міжнародних експертних та наукових організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

3) утворювати постійні та тимчасові комісії, експертні групи відповідно до напрямів своєї роботи;

4) взаємодіяти з утвореними в установленому порядку радами з питань розвитку підприємництва в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі і брати участь у їх формуванні;

5) організовувати проведення асамблей, конференцій, семінарів, бізнес-форумів, нарад та інших заходів;

6) забезпечувати функціонування "телефону довіри", "гарячої лінії" та інших форм взаємодії з громадськістю, органами виконавчої влади і суб'єктами господарювання, оперативне вирішення проблемних питань, що виникають у процесі господарської діяльності;

 {Підпункт 7 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 916 (916-2011-п ) від 31.08.2011 }

 {Підпункт 8 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 916 (916-2011-п ) від 31.08.2011 }

5. Рада провадить свою діяльність на основі взаємодії з центральними і місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, а також об'єднаннями підприємців та експертами.

6. Склад Ради затверджує Кабінет Міністрів України з числа осіб, рекомендованих всеукраїнськими громадськими організаціями, організаціями роботодавців, громадськими радами при Кабінеті Міністрів України, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.

{ Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 518 ( 518-2009-п ) від 21.05.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 344( 344-2010-п ) від 17.05.2010; в редакції Постанови КМ N 835( 835-2010-п ) від 13.09.2010 }

7. Раду очолює голова, який має чотирьох заступників, що призначаються Радою за поданням голови.

Голова Ради має право брати участь у засіданні Кабінету Міністрів України. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 344 ( 344-2010-п ) від 17.05.2010; в редакції Постанови КМ N 835( 835-2010-п ) від 13.09.2010 }

8. Голова Ради здійснює керівництво діяльністю Ради. Голова або за його дорученням член Ради може брати участь у встановленому порядку в засіданнях урядових комітетів, у нарадах, які проводяться центральними і місцевими органами виконавчої влади, з питань, що належать до компетенції Ради.

 9. Для забезпечення діяльності Ради утворюється секретаріат, керівник якого призначається головою Ради.

{ Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 835 ( 835-2010-п ) від 13.09.2010}

10. Рада на своєму засіданні затверджує Регламент Ради та положення про її секретаріат.

11. Члени Ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.

12. Основною формою роботи Ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

Рада на своїх засіданнях приймає рішення, що оформляються протоколом. Протокол підписує особа, яка головує на засіданні.

Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос особи, яка головує на засіданні.

13. Рішення Ради мають рекомендаційний характер. У разі потреби рішення Ради реалізуються шляхом прийняття відповідних актів Кабінету Міністрів України або надання доручень Прем'єр-міністром України.

14. Рада має бланк із своїм найменуванням.

15. Матеріально-технічне забезпечення Ради здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.