ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом МОЗ України

від 12.05.1992 №81

у редакції наказу МОЗ України

від 19.01.2009 № 25

 

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНЕ БЮРО

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Бюро є закладом охорони здоров’я, що підпорядковується регіональному органу управління охорони здоров’я, головною науково-практичною установою у регіоні з питань прижиттєвої діагностики та лікування захворювань, встановлення науково обґрунтованих причин та механізмів смерті.

1.2. Бюро здійснює свою діяльність за рахунок коштів, що надходять з бюджету АР Крим, обласного, Київського та Севастопольського міського бюджетів, благодійності, меценатства, спонсорства, доходів від основної діяльності.

1.3. Бюро у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України, законодавчими та нормативно-правовими актами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, наказами МОЗ АР Крим, управління охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.4. Бюро створюється за поданням регіонального органу управління охорони здоров’я, погодженим з МОЗ України.

1.5. Патологоанатомічне бюро не може бути створене шляхом:

реорганізації, ліквідації патологоанатомічних відділень закладів охорони здоров’я, структурними підрозділами яких вони є,

вилучення, відчуження майна патологоанатомічних відділень,

передачі майна патологоанатомічних відділень в оперативне управління патологоанатомічному бюро.

1.6. У разі відсутності у регіоні патологоанатомічних бюро його функції бере на себе патологоанатомічне відділення обласної (республіканської в АР Крим, міської у мм. Києві та Севастополі) лікарні.

 

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС БЮРО

 

2.1. Бюро є юридичною особою, має відокремлене, закріплене за ним майно, самостійний баланс, реєстраційні рахунки у Державному казначействі, установах банків, печатку, штампи, бланки із власними реквізитами та іншу атрибутику та символіку.

2.2. Бюро набуває права та обов’язки юридичної особи з дня його державної реєстрації.

2.3. Бюро несе відповідальність за зобов’язання, що виникли при здійсненні ним своїх повноважень у межах наданих йому коштів відповідно до чинного законодавства. Бюро не несе відповідальності за зобов’язання регіонального органу управління охорони здоров’я.

2.4. Бюро має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових, особистих і особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем, третьою особою у судових установах відповідно до чинного законодавства.

2.5. Бюро здійснює оперативний, статистичний і бухгалтерський облік діяльності закладу, подає фінансову та статистичну звітність відповідним органам у встановлені чинним законодавством строки.

Начальник Бюро та головний бухгалтер закладу несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та статистичної звітності.

2.6. Бюро має право здавати в оренду іншим підприємствам, установам та організаціям майно відповідно до чинного законодавства України, якщо це не впливає на виконання покладених на нього функцій.

 

3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ БЮРО

 3.1. Бюро створено з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, що передбачає проведення в регіоні заходів, спрямованих на: забезпечення поліпшення прижиттєвої діагностики та лікування захворювань; експертизи якості діагностики та лікування на основі клініко-морфологічних співставлень;

розробку та впровадження сучасних методів прижиттєвої діагностики та лікування захворювань;

забезпечення достовірних даних державної статистики причин смерті;

зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення.

3.2. Предметом діяльності Бюро є:

розробка, координація впровадження та контроль за виконанням нормативних актів з питань прижиттєвої діагностики та лікування захворювань;

визначення проблемних питань патологоанатомічної служби регіону та шляхів їх вирішення;

розробка та впровадження нових форм та методів прижиттєвої діагностики та лікування захворювань;

участь у розробці та опрацюванні проектів загальнодержавних програм та заходів з питань прижиттєвої діагностики та лікування захворювань;

інформаційно-аналітичне забезпечення та консультування закладів охорони здоров’я та органів управління охорони здоров’я регіону з питань прижиттєвої діагностики та лікування захворювань;

інформаційний супровід реалізації загальнодержавних та регіональних програм з питань прижиттєвої діагностики та лікування захворювань з урахуванням засад доказової медицини;

впровадження єдиної сучасної системи збору, обробки, аналізу, зберігання та передачі інформації у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та рівня підпорядкування з питань прижиттєвої діагностики та лікування захворювань;

підготовка та видання методичних розробок, збірок, довідників та аналітичних оглядів з питань прижиттєвої діагностики та лікування захворювань на відповідній адміністративній території;

опрацьовування відповідей на запити центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян, судових органів з питань прижиттєвої діагностики та лікування захворювань;

організаційно-методичне забезпечення підготовки підвищення кваліфікації лікарів патологоанатомів та лікарів інших спеціальностей, молодших спеціалістів з медичною освітою з питань прижиттєвої діагностики та лікування захворювань;

проведення науково-практичних конференцій, семінарів, оглядів, конкурсів, виставок та інших заходів, спрямованих на удосконалення патологоанатомічної служби регіону;

сприяння участі закладів охорони здоров’я регіону у реалізації міжнародних проектів та міжнародних грантів з питань прижиттєвої діагностики та лікування захворювань;

організація проведення патологоанатомічних конференцій на регіональному рівні у встановленому МОЗ порядку;

загальне керівництво діяльністю лікарів патологоанатомів регіону;

вивчає потребу патологоанатомічної служби регіону у медичних кадрах, оснащенні та надає пропозиції регіональному органу управлінню охорони здоров’я та МОЗ України щодо кадрового та матеріально-технічного забезпечення служби;

вживає організаційних заходів щодо підвищення рівня якості прижиттєвої діагностики та лікування захворювань;

забезпечує контроль за виконанням чинного законодавства щодо інформування про випадки гострозаразних інфекційних захворювань, у тому числі особливо небезпечних;

організація музею макроскопічних та мікроскопічних препаратів, бібліотеки навчально-методичної медичної літератури та при наявності технічних можливостей відеотеки тощо для підвищення рівня кваліфікації медичного персоналу патологоанатомічної служби регіону;

дотримання вимог антимонопольного законодавства та вимог чинного законодавства у сфері надання послуг у межах компетенції патологоанатомічного бюро.

3.3. У разі відсутності патологоанатомічних відділень у складі закладів охорони здоров’я на відповідній адміністративній території їх функції може взяти на себе патологоанатомічне бюро на підставі договорів про співпрацю із зазначеними закладами, а саме:

прижиттєва діагностика захворювань та патологоанатомічних процесів за допомогою морфологічних досліджень біоптатів, операційного матеріалу та плаценти;

експертиза якості діагностики та лікування на основі клініко-морфологічних співставлень;

аналіз якості лікувальної та діагностичної роботи закладів охорони здоров’я, з якими укладені договірні відносини на проведення патологоанатомічних досліджень, шляхом співставлення клінічних та патологоанатомічних даних і діагнозів;

розгляд випадків розходження клінічних та патологоанатомічних даних і діагнозів на патологоанатомічних конференціях тощо.

3.4. Бюро може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти.

3.5. Власністю Бюро є біопсійний, операційний гістологічний матеріал, взятий з органів і тканин у хворих, а також аутопсійний матеріал, які зберігаються в архіві Бюро.

Зазначений матеріал може видаватися для консультацій та інших цілей виключно з дозволу начальника Бюро.

Строки зберігання сирого архіву, блоків і готових гістологічних препаратів визначаються у встановленому МОЗ порядку.

3.6. Бюро відносяться до установ з небезпечними для здоров’я та особливо важкими умовами праці.

4.СТРУКТУРА БЮРО

4.1. До складу Бюро входять такі структурні підрозділи:

відділення загальної патології з гістологічною лабораторією;

відділення дитячої патології з гістологічною лабораторією;

відділення інфекційної патології з гістологічною та вирусо-бактеріологічною лабораторіями;

відділення біопсійних досліджень з лабораторією електронної мікроскопії;

організаційно-консультативне відділення;

адміністративно-господарську частину;

відділення імуноморфологічної діагностики.

У випадку відсутності можливості організації зазначених підрозділів можуть бути організовані відділення загального профілю.

 

5. МАЙНО БЮРО

5.1. Бюро є бюджетною, неприбутковою установою, яка самостійно здійснює фінансово-господарську діяльність.

5.2. Майно Бюро становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Бюро.

5.3. Майно Бюро закріплюється за ним на праві оперативного управління. Бюро володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном відповідно до чинного законодавства України.

5.4.Джерелами формування майна Бюро є:

майно, передане засновником;

кошти та майно, набуте внаслідок своєї діяльності;

кошти бюджету АР Крим, обласного та міського (мм. Києва, Севастополя) бюджетів, що надходять відповідно до кошторису Бюро;

кошти та майно, які надходять безоплатно або у вигляді фінансової допомоги;

інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

5.5. Кошти спеціального фонду використовуються виключно на здійснення статутної діяльності Бюро відповідно до затвердженого кошторису.

5.6. Відносини Бюро з юридичними та фізичними особами в усіх сферах наукової та господарської діяльності здійснюються на основі господарських договорів відповідно до чинного законодавства України.

 

6. УПРАВЛІННЯ БЮРО

6.1. Бюро очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади засновником за поданням регіонального органу управління охорони здоров’я, погодженим з МОЗ.

6.2. Начальником Бюро призначається лікар-патологоанатом з I або вищою кваліфікаційною категорією та стажем роботи за фахом не менше 7 років.

6.3. Структура та штатний розпис Бюро визначається начальником Бюро та затверджується регіональним органом управління охорони здоров’я.

6.4. Начальник Бюро здійснює керівництво діяльністю Бюро і несе відповідальність за виконання покладених на заклад завдань.

6.5. Начальник Бюро самостійно вирішує питання діяльності Бюро відповідно до Положення.

6.6. Начальник Бюро:

несе відповідальність за формування і виконання фінансового плану і плану розвитку Бюро, результати діяльності Бюро;

призначає та звільняє заступників, головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів;

діє без довіреності від імені Бюро, представляє його в усіх підприємствах, установах та організаціях;

укладає договори, у тому числі трудові, з окремими категоріями робітників, може застосовувати контрактну систему найму;

видає довіреності, відкриває у банківських установах розрахункові та інші рахунки;

у межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників Бюро;

відповідно до чинного трудового законодавства приймає та звільняє працівників, застосовує заходи заохочення та накладає стягнення;

застосовує державні тарифні ставки, посадові оклади відповідно з чинним законодавством;

затверджує Положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Бюро;

одержує від державних органів статистики інформацію, що може бути використана при виконанні покладених на Бюро завдань;

розробляє та забезпечує виконання поточних і перспективних планів Бюро;

забезпечує підбір, розстановку, підвищення кваліфікації і виховання кадрів, поліпшення умов праці і відпочинку працівників Бюро;

забезпечує матеріально-технічне постачання, оснащення сучасною апаратурою,

вчасне проведення поточного і капітального ремонту основних фондів у встановлені терміни;

забезпечує планово-фінансову діяльність, у тому числі планування поточної діяльності, формування і використання згідно з затвердженим кошторисом фондів економічного і соціального розвитку матеріального стимулювання;

забезпечує ведення та надання затвердженої медичної документації і оперативної інформації;

видає доручення від імені Бюро;

користується майном Бюро;

розпоряджається коштами Бюро у межах, передбачених чинним законодавством України;

здійснює перевірку діяльності структурних підрозділів Бюро і вживає заходів у разі виявлення недоліків;

вирішує інші питання у межах компетенції.

6.7. Оплата праці начальника Бюро визначається відповідно до нормативних актів про умови праці працівників закладів охорони здоров’я.

 

7. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ БЮРО

7.1. До трудового колективу Бюро відносять громадян, які прийняті на роботу відповідно до чинного законодавства та беруть участь у діяльності Бюро на основі колективного договору, укладеного для регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин працівників Бюро.

7.2. Повноваження трудового колективу Бюро реалізуються загальними зборами через їх виборні органи.

Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах трудовий колектив може обирати органи колективного самоврядування, до складу яких не може обиратися начальник Бюро.

Вибори здійснюються таємним голосуванням строком на 2 - 3 роки не менш як 2/3 голосів.

Члени виборного органу не можуть звільнятися з роботи або переводитися на інші посади з ініціативи адміністрації Центру без згоди відповідного виборного органу колективу.

7.3. Право укладення колективного договору від імені засновника надається начальнику Бюро, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу.

7.4. Працівники Бюро підлягають соціальному страхуванню у порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.5. Кожний працівник Бюро зобов’язаний дотримуватися Положення Бюро, трудової та виробничої дисципліни, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, нормативні акти України, місцеві нормативні акти, чесно та сумлінно ставитися до виконання своїх функціональних обов’язків.

 

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БЮРО

8.1. Діяльність Бюро припиняється на підставі:

рішення засновника або уповноваженого органу за поданням регіонального органу управління охорони здоров’я, погодженим з МОЗ України;

рішення суду, господарського суду.

8.2. Припинення діяльності Бюро відбувається шляхом його реорганізації або ліквідації.

Реорганізація Бюро тягне перехід прав та обов’язків, що належать Бюро до його правонаступників.

8.3. Для ліквідації Бюро орган, що прийняв таке рішення, створює ліквідаційну комісію, яка складає ліквідаційний баланс.

При цьому повноваження начальника Бюро призупиняються.

8.4. Ліквідаційна комісія розміщує в офіційній пресі, за місцем знаходження Бюро, публікацію про його ліквідацію, про порядок і строки заяви кредиторами претензій.

Поряд з публікацією ліквідаційна комісія проводить роботу із стягнення дебіторської заборгованості і виявлення претензій кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Бюро.

Ліквідаційна комісія оцінює майно закладу, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс і надає його органу, що призначив ліквідаційну комісію.

8.5. Претензії, незадоволені через відсутність майна, не визнані ліквідаційною комісією, якщо їх заявники у місячний строк після одержання повідомлення про повне або часткове відхилення претензії не звернуться до суду з відповідним позовом, а також претензії, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, вважаються погашеними.

8.6. Ліквідація Бюро вважається завершеною, а діяльність Бюро припиненою з моменту внесення запису про зазначене до єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій.

Директор Департаменту розвитку медичної допомоги 

 

М.П.Жданова