Затверджено

наказ МОЗ України

     від 29.08.2008 р. № 500

 

Примірне положення

про станцію швидкої медичної допомоги

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

          1.1.Станція швидкої медичної допомоги (далі - Станція) є закладом охорони здоров’я, що надає цілодобову екстрену медичну допомогу дорослому і дитячому населенню на догоспітальному етапі при невідкладних станах які викликані нещасними випадками, раптовими захворюваннями, ускладненнями вагітності тощо.

1.2.         Станція є юридичною особою, користується правом оперативного управління щодо закріпленого майна, має штамп, печатку, товарний знак, статут і паспорт, які затверджуються згідно з чинним законодавством, розрахунковий та інші рахунки в банках, здійснює бухгалтерський і первинний медичний облік, веде статистичну звітність у встановленому законодавством порядку.

1.3.         Станцію очолює головний лікар, який несе персональну відповідальність за всі види її діяльності.

1.4.         Станція підпорядковується органу управління охорони здоров’я адміністративної території.

1.5.         Станція функціонує у режимі цілодобового чергування і готовності до надання екстреної медичної допомоги населенню за адміністративно-територіальним принципом, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій – і за межами її території. В таких випадках виїзні бригади швидкої медичної допомоги направляються тільки за наказом місцевого органу управління охорони здоров’я, якому вони підпорядковані.

1.6.         Станція у своїй діяльності керується чинним законодавством України, рішеннями та розпорядженнями органів місцевої виконавчої влади, наказами Міністерства охорони здоров’я України, місцевих органів управління охорони здоров’я, головного лікаря Станції, цим Положенням, Статутом Станції та іншими нормативними документами.

1.7.         Планування діяльності Станції, визначення штатів, фінансування, забезпечення санітарним і господарським автотранспортом, технічними засобами, устаткуванням, майном, виробами медичного призначення, медикаментами тощо здійснюється за діючими нормативами згідно з чинним законодавством.

1.8.         Станція є функціональною складовою частиною єдиної системи екстреної медичної допомоги. Організація її діяльності повинна забезпечувати можливість її функціонування у надзвичайних ситуаціях.

1.9.         Станція повинна мати місячний запас медикаментів, перев’язувального матеріалу, виробів медичного призначення (який своєчасно поновлюється), аварійний запас медичного майна, носилок, апаратури, медичних ящиків-укладок та наборів, затверджений місцевим органом охорони здоров’я.

1.10.    Станція повинна мати стабілізоване та автономне енергоживлення, безперебійний провідний і радіотелефонний оперативний зв’язок.

1.11.    Станція не видає листків непрацездатності; не виписує рецептів на медикаменти; не вирішує питання тимчасової або довгострокової непрацездатності пацієнтів; не проводить експертиз алкогольного чи наркотичного сп’яніння, судово-медичних експертиз і не дає з цього приводу висновків та письмових довідок; не видає усних та письмових довідок про стан здоров’я та діагноз пацієнтів без офіційного запиту юридичної особи; не виконує призначень медичних працівників інших лікувальних закладів; не виконує консультативних обстежень та не дає рекомендацій щодо подальшого лікування; не проводить перевезення пацієнтів, які не потребують екстреної медичної допомоги; без супроводу працівників правоохоронних органів не здійснює перевезення затриманих осіб в лікувальні заклади; не виконує перевезення трупів.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основними завданнями Станції є:

          2.1.Надання в максимально короткі строки, після отримання виклику, екстреної медичної допомоги пацієнтам визначеної території обслуговування на догоспітальному етапі.

          2.2.Транспортування в лікувально-профілактичні заклади хворих, потерпілих, породіль та новонароджених, які потребують екстреної медичної допомоги.

          2.3.Участь у ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій.

2.4.Розвиток та удосконалення організаційних форм та методів надання екстреної медичної допомоги населенню, впровадження сучасних медичних технологій, підвищення якості роботи медичного персоналу.

 

3. ФУНКЦІЇ

У своїй діяльності Станція виконує такі функції:

3.1.Прийом від населення звернень за екстреною медичною допомогою згідно з затвердженими Правилами виклику бригади швидкої медичної допомоги.

Профільними для бригад станції швидкої медичної допомоги вважаються:

-  Виклики на вулицю, у громадські місця, на виробництво, в установи, заклади, організації незалежно від вставленого діагнозу та стану пацієнта.

-         Виклики з приводу травм та отруєнь незалежно від місця виклику.

-         Виклики з приводу пологів, ускладнення вагітності.

-         Виклики від медичних працівників з приводу перевезення пацієнтів за направленнями до лікувальних установ, якщо вони потребують надання екстреної медичної допомоги під час транспортування.

         3.2.Надання екстреної медичної допомоги пацієнтам на догоспітальному етапі та безпосередньо при їх зверненні на станцію, підстанцію(відділення) швидкої медичної допомоги.

         3.3.Госпіталізація в лікувально-профілактичні установи хворих, потерпілих, породіль, новонароджених, які потребують екстреної стаціонарної медичної допомоги.

         3.4.Підготовка та направлення виїзних бригад швидкої медичної допомоги поза межі території обслуговування для участі в ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій.

         3.5.Ведення обліку вільних ліжок у лікувально-профілактичних закладах та визначення місць екстреної госпіталізації пацієнтів для бригад швидкої медичної допомоги.

3.6.Надання населенню консультативно-інформаційної допомоги по телефону.

         3.7.Придбання, використання та оновлення запасів медикаментів, перев’язувального матеріалу, виробів медичного призначення, медичних укладок-наборів тощо в повсякденних умовах та при виникненні надзвичайних ситуацій.

         3.8.Оперативне інформування органів управління охорони здоров’я та інших зацікавлених організацій про нещасні випадки, катастрофи, надзвичайні та інші ситуації.

         3.9.Забезпечення взаємодії в роботі з іншими медичними закладами, правоохоронними органами, пожежними частинами, службою екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях та іншими рятувальними і оперативно-ремонтними службами.

         3.10.Впровадження прогресивних методів діагностики та лікування, передового досвіду та наукової організації праці.

         3.11.Забезпечення відповідної підготовки та підвищення кваліфікації працівників Станції.

         3.12.Ведення облікової документації, складання звітів та їх подання у встановленому порядку.

         3.13.Проведення санітарно-гігієнічних, протиепідемічних і протипожежних заходів на Станції та дотримання правил техніки безпеки.

         3.14.Забезпечення спадкоємності та взаємозв’язку з лікувально-профілактичними закладами при наданні екстреної медичної допомоги.

         3.15. Облік та контроль за раціональним використанням спеціального та спеціалізованого санітарного автотранспорту.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

4.1.                Станції створюються в містах та сільських адміністративних районах.

У залежності від кількості населення, що проживає на території обслуговування, станції поділяються на категорії:

- 5 категорія - станції , що обслуговують до 50 тис. населення;

- 4 категорія: - станції , що обслуговують від 51 до 200 тис. населення;

- 3 категорія - станції, що обслуговують від 201 до 500 тис. населення;

- 2 категорія - станції, що обслуговують від 501 тис. до 1 млн. населення;

- 1 категорія - станції, що обслуговують від 1 млн. до 2 млн. населення;

-         некатегорійні - станції, що обслуговують понад 2 млн. населення.

 

Станції обласних центрів та м. Севастополя є організаційно-методичними закладами служб швидкої медичної допомоги відповідних адміністративних територій.

Категорійність станції, яка є організаційно-методичним центром служби швидкої медичної допомоги підвищується на 1 категорію.

4.2.                Для забезпечення встановлених термінів прибуття виїзних бригад швидкої медичної допомоги до місць виклику у складі Станції створюються підстанції (відділення) швидкої медичної допомоги на правах структурних підрозділів.

         Кількість підстанцій (відділень), а також зона їх обслуговування визначається і затверджується органами управління охорони здоров’я адміністративної території.

         Критеріями визначення меж зони обслуговування підстанцій (відділень) є довжина найдовшого маршруту (радіусу), що орієнтовно становить 8-10 км та забезпечує 15-ти хвилинну транспортну доступність.

         Зона обслуговування Станції не обов’язково може співпадати з існуючим адміністративно-територіальним поділом. Рішення з цього питання виноситься органом держаної виконавчої влади.

4.3.                Загальна кількість бригад визначається, виходячи з потреб, але не менше ніж 1,0 бригада на 10 тис. міського населення та 0,75 бригади на 10 тис. сільського населення.

         У структурі Станції виділяють 2 види бригад - лікарські і фельдшерські. Кількість лікарських та фельдшерських бригад визначається головним лікарем станції в залежності від умов та нагальних потреб.

         Лікарська бригада працює в складі лікаря, фельдшера, медичної сестри, водія, її очолює лікар зі спеціалізацією “медицина невідкладних станів”. Фельдшерська бригада працює в складі фельдшера, медичної сестри, водія, її очолює – фельдшер.

4.4.                Спеціалізовані психіатричні бригади швидкої медичної допомоги функціонують у складі Станції або спеціалізованого лікувально-профілактичного закладу (диспансер, психіатрична лікарня).

4.5.                Бригади Станції є бригадами постійної готовності першої черги медичних формувань Державної служби медицини катастроф.

4.6.                Особовий склад виїзних бригад швидкої медичної допомоги повинен мати відповідний рівень професійної та фізичної підготовки для надання екстреної медичної допомоги пацієнтам на догоспітальному етапі і бути здатним працювати в екстремальних умовах.

4.7.  Для виконання основних завдань та функцій у складі Станції створюються:

4.7.1.                      Оперативний відділ (диспетчерська) по прийому звернень по швидку медичну допомогу та передачі викликів виїзним бригадам швидкої медичної допомоги для виконання.

4.7.2.                      Підрозділ обліку вільних ліжок у лікувально-профілактичних закладах та регулювання потоку екстреної госпіталізації пацієнтів (відділ госпіталізації).

4.7.3.                      Відділ експлуатації автоматизованої системи управління.

4.7.4.                      Консультативно-інформаційна служба для консультування населення з невідкладних медичних питань.

4.7.5.                      Інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики.

4.7.6.                      Підрозділ спеціального та спеціалізованого санітарного автотранспорту з парком санітарних та інших автомашин в залежності від місцевих умов.

4.7.7.                      Апарат управління та допоміжні обслуговуючі служби згідно з діючими нормативами та обсягами роботи.

4.7.8.                      Аптечне відділення (пункт).

4.7.9.                      Пункт (комора) для поповнення виїзних бригад.

           4.7.10.Пост дезінфектора.

 4.7.11.Централізоване стерилізаційне відділення.

 4.8.Для забезпечення систематичної підготовки медичних працівників та водіїв санітарного автотранспорту з питань надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі Станція організовує спеціальні навчальні класи.

           4.9.Для виконання контрольних та господарських функцій на Станції виділяється автотранспорт без спеціального пофарбування і обладнання із розрахунку: 1 автомашина відповідно кількості викликів до 75 тис. на рік, на станціях з числом виїздів від 75 до 500 тис. на рік виділяються 2 автомашини. У подальшому на кожні 250 тис. викликів на рік передбачається виділення 1 автомашини.

 

5. ПРАВА

Станція має право:

5.1.Відмовляти населенню у викликах, які за суттю є необґрунтованими для станції швидкої медичної допомоги згідно з її профільністю та передавати, при потребі, ці виклики в амбулаторно-поліклінічні заклади.

5.1.         Направляти виїзні бригади швидкої медичної допомоги тільки до меж вогнища ураження, яке становить загрозу для життя або здоров’я членів бригад. Пацієнтів з цих вогнищ зобов’язані доставляти до місця знаходження бригад спеціальні рятувальні служби.

5.2.         Госпіталізувати пацієнтів у разі загрози їх життю у найближчий лікувально-профілактичний заклад, незалежно від наявності вільних ліжок, підпорядкованості та форм власності.

5.3.         Вимагати від лікувально-профілактичних закладів надавати інформацію про ліжковий фонд.

5.4.         У разі виникнення надзвичайних ситуацій із загрозою життю чи здоров’ю людей мобілізувати та направляти, в тому числі в інші регіони України, своїх працівників для участі в ліквідації медико-санітарних наслідків.

5.5.         Проводити роботу і взаємодіяти з державними і недержавними установами для планування і проведення заходів щодо подання екстреної медичної допомоги.

5.6.         Здійснювати будь-які види господарської діяльності, що не суперечать чинному законодавству і не позначаються негативно на виконанні її основних завдань.

 

6. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

6.1.         Основним джерелом фінансування Станції є місцевий бюджет.

6.2.         Додатковими джерелами фінансування можуть бути:

 

6.2.1. Кошти, отримані від юридичних та фізичних осіб за надання платних  послуг.

6.2.2. Кошти, отримані у результаті господарської діяльності Станції, що передбачені даним Положенням та не суперечать чинному законодавству.

6.2.3. Кошти, отримані від продажу спрацьованого, застарілого і невикористаного майна та іншої госпрозрахункової  діяльності Станції яка не суперечить чинному законодавству України.

6.2.4.  Кошти, отримані від приватних осіб, благодійницьких фондів і організацій тощо.

6.2.5.  Додаткове бюджетне фінансування, що виділяється для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1.         Відповідальність за своєчасність і якість виконання Станцією визначених цим Положенням завдань і функцій покладено на головного лікаря Станції.

7.2.         Ступінь відповідальності інших працівників Станції визначається посадовими інструкціями.

 

 

 

 

Директор Департаменту

організації медичної допомоги                                                  М.П. Жданова

 

 

 

 

 

Затверджено

наказ МОЗ України

від 29.08.2008 р. № 500

Примірне положення

про головного лікаря

станції швидкої медичної допомоги

1.1.Головний лікар станції швидкої медичної допомоги (далі - Головний лікар) - керівник, що здійснює управління всіма видами діяльності станції швидкої медичної допомоги (далі – Станція) на основі єдиноначальності.

1.2.Головний лікар забезпечує взаємодію і координацію діяльності всіх функціонально-структурних підрозділів Станції щодо виконання нею поставлених завдань та функцій, забезпечення населення території обслуговування своєчасною екстреною медичною допомогою на догоспітальному етапі у встановленому обсязі.

Призначається з числа кваліфікованих лікарів, які мають спеціалізацію з медицини невідкладних станів, має практичний досвід лікувальної та  організаційної роботи у закладах швидкої медичної допомоги, має кваліфікаційну категорію за даною спеціальністю, стаж роботи за фахом не менше 5 років. Призначається та звільняється місцевим органом управління охорони здоров'я.

1.3.Головний лікар підпорядковується місцевому органу управління охорони здоров'я. Головному лікарю підпорядковуються всі працівники Станції.

Для виконання покладених на нього завдань та функцій Головний лікар має у своєму підпорядкуванні апарат управління, який створюється згідно зі штатним нормативом та фактичною потребою.

1.4.У своїй роботі Головний лікар керується чинним законодавством України, рішеннями та розпорядженнями органів місцевої виконавчої влади, директивними і нормативними документами Міністерства охорони здоров'я, Статутом Станції та цим Положенням.

1.5.Головний лікар організовує свою роботу за особистим планом, який складається на рік і щомісячно та посадовою інструкцією, що затверджується керівником місцевого органу управління охорони здоров'я.

2. Основні завдання

Основними завданнями Головного лікаря є:

2.1.Забезпечення організації виконання Станції покладених на неї завдань та функцій щодо подання населенню території обслуговування своєчасної екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі, у тому числі при надзвичайних ситуаціях.

 

2.2.Забезпечення постійного удосконалення та розвитку надання Станцією екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі з урахуванням досягнень науки та передового досвіду.

2.3.Забезпечення раціонального використання сил, засобів та коштів Станції.

2.4.Забезпечення взаємодії Станції з медичними та іншими визначеними службами, закладами, установами, органами тощо.

3. Функції

До обов'язків Головного лікаря входять такі функції:

3.1.Повсякденне управління всіма функціонально-структурними підрозділами Станції.

3.2.Визначення основних напрямків розвитку Станції та шляхів вирішення проблем, що постають перед нею.

3.3.Організація планування роботи Станції та її структурних підрозділів.

3.4.Формування апарату управління Станції, розробка посадових та методичних інструкцій для працівників апарату управління.

3.5.Організація контролю за своєчасністю та якістю надання персоналом Станції екстреної медичної допомоги; за виконанням підрозділами, службами та працівниками покладених на них завдань, функцій; виконанням планів, наказів, правил внутрішнього трудового розпорядку, техніки безпеки та протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів, виконання правил етики і деонтології; бережливого ставлення до використання матеріально-технічних ресурсів, медикаментів, перев'язного матеріалу, виробів медичного призначення, різних цінностей та коштів.

3.6.Організація вивчення, опанування та впровадження в роботу Станції та її апарату управління досягнень науки, передового досвіду та наукової організації праці.

3.7.Прийом на роботу та звільнення; підбір і розстановка; використання, висунення по службі, заохочення, стимулювання та притягнення до відповідальності працівників Станції. Організація систематичного навчання працівників Станції, підвищення їх професійної майстерності та атестування.

3.8.Організація обліку роботи кожного працівника Станції та своєчасності виплати заробітної плати.

3.9.Організація забезпечення підрозділів, служб і кожного працівника Станції необхідними засобами (матеріалами, технікою, приладами, транспортом, знаряддям тощо) для виконання їх функцій та створення їм належних умов роботи.

3.10.Організація взаємодії Станції з іншими медичними та немедичними закладами, установами, службами, підприємствами, організаціями та органами місцевої виконавчої влади.

3.11.Укладання господарських та науково-практичних договорів на виконання робіт, обслуговування, постачання, взаємодію, проведення конференцій тощо.

 

3.12.Організація фінансово-господарської та економічної діяльності Станції та її структурних підрозділів та служб.

3.13.Забезпечення законності в діяльності Станції та її структурних підрозділів і служб; збереження матеріальних, технічних та фінансових ресурсів та їх оптимальне використання.

3.14.Забезпечення обліку та звітності Станції і всіх її структурних підрозділів та служб.

3.15.Розподіл завдань, функцій, повноважень та відповідальності між підрозділами, службами і апаратом управління Станції.

3.16.Організація роботи Станції у надзвичайних ситуаціях.

3.17.Організація аналізу скарг, заяв та пропозицій щодо організації і роботи Станції та розробки заходів, спрямованих на усунення причин, які їх викликають.

3.18.Аналіз показників діяльності Станції та розробка заходів щодо їх поліпшення.

3.19.Своєчасне забезпечення метрологічної перевірки засобів вимірювання медичного призначення.

3.20.Організація забезпечення обліку, збереження та використання наркотичних та сильнодіючих ліків.

3.21.Затвердження посадових та методичних інструкцій для всіх працівників Станції.

3.22.Визначення та затвердження порядку роботи підрозділів та служб Станції.

3.23.Визначення організаційно-штатної структури Станції.

3.24.Координація роботи всіх підрозділів та служб Станції. Своєчасне інформування її працівників про нові завдання та шляхи і заходи їх вирішення.

3.25.Організація проведення необхідних заходів з техніки безпеки, протипожежної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення дотримання протиепідемічного режиму та охорони навколишнього середовища.

3.26.Укладання угод з науково-дослідними установами, медичними закладами освіти про співробітництво.

4. Права

Головний лікар має право:

4.1.Представляти інтереси Станції у різних закладах, установах, організаціях, органах та вирішувати з ними господарські, фінансово-економічні, медичні та організаційні питання, укладати договори, а також делегувати ці повноваження іншим працівникам Станції.

4.2.Перевіряти та направляти діяльність всіх структурних підрозділів та служб Станції.

4.3.Вимагати від апарату управління, керівників структурних підрозділів і служб станції подання потрібних матеріалів, інформації для аналізу роботи по всіх напрямах діяльності Станції.

4.4.Заслуховувати звіти керівників структурних підрозділів та служб з питань виконання поставлених завдань.

4.5.Проводити наради з керівниками структурних підрозділів та служб Станції.

4.6.Видавати накази по всіх напрямах діяльності Станції.

4.7.Розпоряджатися фінансами у рамках затвердженого бюджету та наявних коштів.

4.8.Брати участь у розгляді питань щодо розвитку служби швидкої медичної допомоги.

4.9.Призупиняти дію розпоряджень керівників структурних підрозділів та служб Станції, якщо вони суперечать чинному законодавству чи завдають шкоди діяльності Станції.

4.10.Приймати та звільняти з роботи працівників Станції згідно з чинним законодавством.

4.11.Затверджувати посадові інструкції.

4.12.Заохочувати та притягати до відповідальності працівників Станції.

4.13.Направляти у відрядження та на навчання працівників Станції.

4.14.Подавати в місцеві органи управління охорони здоров'я та місцевої виконавчої влади пропозиції про заходи щодо поліпшення екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі.

4.15.Здійснювати будь-які види господарської діяльності, якщо вони не заборонені чинним законодавством України та негативно не впливають на діяльність Станції.

 

5. Відповідальність

5.1.Головний лікар несе відповідальність за всі види діяльності Станції згідно з чинним законодавством України та за виконання завдань і функцій, що передбачені цим Положенням.

 

 

 

Директор Департаменту

організації медичної допомоги                                                  М.П. Жданова

 

 

 

 

 Затверджено

наказ МОЗ України

від 29.08.2008 р. № 500

Примірне положення

про заступника головного лікаря

станції швидкої медичної допомоги

з медичної роботи

 

1.Загальні положення

1.1.Заступник головного лікаря станції швидкої медичної допомоги далі – Станція)  з медичної роботи (далі - Заступник) є керівником, який організовує лікувально-діагностичний процес на Станції.

На посаду Заступника призначається лікар, який має спеціалізацію з медицини невідкладних станів, практичний досвід лікувальної та  організаційної роботи у закладах швидкої медичної допомоги,  першу або вищу кваліфікаційну категорію за даною спеціальністю, стаж роботи за фахом не менше 5 років.

1.2.Заступник призначається на посаду та звільняється головним лікарем Станції згідно з чинним законодавством.

  1.3.Заступник підпорядковується безпосередньо головному лікарю Станції.

1.4.Заступнику підпорядковуються підрозділи та служби Станції з питань лікувально-діагностичного процесу.

1.5.У своїй роботі Заступник керується чинним законодавством України, директивними і нормативними документами Міністерства охорони здоров'я України, місцевих органів управління охорони здоров'я, рішеннями та розпорядженнями органів місцевої виконавчої влади, головного лікаря Станції, Статутом Станції та цим Положенням.

1.6.Заступник проводить свою роботу згідно з особистим планом, який складається на рік і щомісячно та затверджується головним лікарем Станції.

 

2. Основні завдання

Основними завданнями Заступника є:

2.1.Організація надання екстреної медичної допомоги бригадами швидкої медичної допомоги пацієнтам на догоспітальному етапі згідно з затвердженими протоколами (стандартами).

2.2.Забезпечення організації на Станції встановленого санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів.

2.3.Організація забезпечення Станції необхідними лікарськими засобами, виробами медичного призначення, медичним обладнанням тощо.

2.4.Забезпечення організації послідовності у наданні екстреної медичної допомоги Станцією з іншими медичними закладами.

 

3. Функції

  У своїй діяльності Заступник зобов'язаний виконувати такі функції:

3.1.Управління лікувально-діагностичним процесом на Станції.

3.2.Організація контролю за наданням екстреної медичної допомоги бригадами швидкої медичної допомоги згідно з затвердженими протоколами (стандартами).

3.3.Систематично проводити експертну оцінку медичної документації виїзних бригад, обсягу, якості та своєчасності надання швидкої медичної допомоги, правильності діагностики, застосування лікарських препаратів, показань до госпіталізації. За результатами перевірок розробляти заходи з усунення допущених помилок і доповідати головному лікарю.

3.4.Аналіз випадків смерті на догоспітальному етапі і додобової летальності у стаціонарах лікувально-профілактичних установ пацієнтів, яким надавалась допомога бригадами швидкої медичної допомоги.

3.5.Організація навчання медичних працівників Станції, підвищення їх кваліфікації, атестації, переатестації, удосконалення практичних навичок.

3.6.Організація впровадження в практику роботи бригад швидкої медичної допомоги нових форм і методів надання екстреної медичної допомоги, вітчизняного і зарубіжного досвіду медичної науки.

3.7.Організація наукової та навчальної роботи на Станції,  співробітництва з медичними установами, науково-дослідними інститутами, медичними навчальними закладами тощо.

3.8.Організація науково-медичного інформування медичних працівників Станції.

3.9.Вивчення потреб, планування та організація забезпечення Станції необхідними лікарськими засобами, виробами медичного призначення, медичним обладнанням тощо.

3.10.Контроль за придбанням, розподілом, зберіганням, використанням, ремонтом медичної апаратури;

3.11. Контроль за постачанням, обліком, збереженням та використанням наркотичних, психотропних речовин, прекурсорів та етилового спирту, сильнодіючих та інших лікарських засобів тощо.

3.12.Контроль за відповідністю рівня кваліфікації медичних працівників Станції згідно з  встановленими вимогами.

3.13.Аналіз звернень громадян з питань надання екстреної медичної допомоги з наступним доведенням інформації до відома працівників всіх підрозділів Станції.

3.14.Аналіз пропозицій та розробка заходів щодо покращення надання екстреної медичної допомоги бригадами швидкої медичної допомоги.

3.15.Організація забезпечення санітарно-гігієнічного і протиепідемічного режимів в підрозділах Станції.

3.16.Організація контролю за якістю стерилізації предметів медичного призначення, дотриманням бригадами правил асептики та антисептики.

3.17.Участь у підборі та розстановці медичних кадрів на Станції.

3.18.Організація взаємодії в роботі бригад швидкої медичної допомоги з іншими лікувально-профілактичними закладами.

3.19.Підготовка проектів наказів головного лікаря Станції з питань організації і удосконалення лікувально-діагностичної роботи медичного персоналу.

3.20.Здійснення контролю за виконанням наказів та розпоряджень головного лікаря Станції, органів місцевої виконавчої влади, місцевих органів управління охорони здоров'я.

 

4.ПРАВА

Заступник має право:

4.1.Діяти від імені Станції і представляти її в різних закладах, установах, організаціях з питань, які делеговані йому головним лікарем і належать до його компетенції.

4.2.Брати безпосередню участь у підборі та розстановці медичних кадрів.

4.3.Проводити контроль лікувально-діагностичної роботи підрозділів Станції.

4.4.Вимагати від керівників підрозділів і служб Станції дотримання санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог.

4.5.Вимагати від медичного персоналу Станції дотримуватись затверджених протоколів (стандартів) при наданні екстреної медичної допомоги.

4.6.Вимагати від медичного персоналу Станції дотримуватись встановленої форми одягу та взуття.

4.7.Брати участь у створенні комісій з перевірок медичної діяльності підрозділів Станції.

4.8.Розробляти пропозиції щодо удосконалення лікувально-діагностичного процесу на Станції.

4.9.Проводити наради, конференції, семінари в межах своєї компетенції відповідно до затвердженого плану.

4.10.Вимагати від керівників служб і Станції надання медичної інформації, медичної та іншої документації необхідної для виконання своїх функцій.

4.11.Вносити пропозиції керівництву про заохочення або притягнення до  дисциплінарної відповідальності співробітників Станції.

 

5. Відповідальність

5.1.Заступник несе відповідальність за діяльність Станції, виконання завдань і функцій, що передбачені цим Положенням згідно з чинним законодавством України.

 

 

 

Директор Департаменту

організації медичної допомоги                                                М.П. Жданова

Затверджено

наказ МОЗ України

від 29.08.2008 р. № 500

 

Примірне положення

про заступника головного лікаря станції швидкої

медичної допомоги з оперативної роботи,

медицини катастроф  та цивільного захисту населення

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1.Заступник головного лікаря станції швидкої медичної допомоги з оперативної роботи, медицини катастроф та цивільного захисту населення (далі – Заступник) є керівником, що організовує оперативну роботу станції швидкої медичної допомоги (далі – Станція), надання екстреної медичної допомоги населенню на догоспітальному етапі при надзвичайних ситуаціях (далі – НС), масових випадках з великою кількістю потерпілих і хворих, медичне забезпечення масових заходів.

1.2.Посада Заступника впроваджується на Станціях І, ІІ категорій та некатегорійних.

На посаду Заступника призначається лікар, який має вищу медичну освіту, кваліфікаційну категорію за фахом, практичний досвід лікувальної і організаційної роботи в закладах швидкої медичної допомоги не менше трьох років.

Призначається на посаду та звільняється головним лікарем Станції у відповідності з чинним законодавством.

1.3.Заступник безпосередньо підпорядковується головному лікареві Станції.

Заступнику підпорядковуються структурні підрозділи та служби Станції з оперативної роботи, організації та надання екстреної медичної допомоги населенню на догоспітальному етапі при НС та масових випадках з великою кількістю потерпілих, медичного забезпечення масових заходів.

1.4. Заступник у своїй роботі керується Конституцією України і Законами України, Постановами Верховної Ради України та її Президії, указами і розпорядженнями Президента України, Постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями та розпорядженнями органів держаної адміністрації, наказами Міністерства охорони здоров'я України, місцевого органу управління охорони здоров'я, головного лікаря Станції, Статутом Станції, цим Положенням, іншими нормативними актами та інструкціями.

1.5.Заступник забезпечує взаємодію і координацію діяльності всіх структурних підрозділів Станції  для виконання поставлених завдань та функцій щодо забезпечення екстреною медичною допомогою населення що постраждало при НС.

1.6.Заступник будує свою роботу згідно з особистим планом, який складається на рік і щомісячно та затверджується головним лікарем Станції.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ.

Основними завданнями Заступника є:

2.1.Управління оперативною роботою Станції, забезпечення контролю за діяльністю оперативного відділу щодо своєчасності надання екстреної медичної допомоги населенню на догоспітальному етапі; аналіз оперативної діяльності, розробка пропозицій і заходів щодо її поліпшення (зміни в організаційно-функціональній структурі, технічному оснащенню, оптимальних графіків роботи та зміни кількості виїзних бригад в залежності від щільності надходження викликів по годинах доби, днях тижня, місяцях року тощо) з метою забезпечення доступності та своєчасності надання екстреної медичної допомоги населенню.

2.2.Забезпечення готовності роботи Станції при НС та надання екстреної медичної допомоги при виникненні масових вогнищ з великою кількістю потерпілих і хворих; організація проведення медичного забезпечення при масових скупченнях людей.

2.3.Забезпечення готовності та реагування медичних сил та лікувально-профілактичних  закладів (далі – ЛПЗ) територіальної служби медицини катастроф при виникненні НС, надання екстреної медичної допомоги постраждалим на місці НС, на етапі медичної евакуації та  у стаціонарах ЛПЗ.

2.4.Формування виїзних бригад швидкої медичної допомоги для направлення за розпорядженням місцевого органу управління охорони здоров’я в інші регіони держави, при виникненні там НС з великою кількістю потерпілих (хворих).

2.5.Інформування місцевого органу управління охорони здоров’я щодо діяльності Станції при загрозі та виникненні вогнища з великою кількістю потерпілих (хворих).

2.6.Контроль за забезпеченням та періодичним оновленням аварійного запасу медикаментів, перев’язувальних матеріалів, виробів медичного призначення, апаратури та спеціального запасу для створення додаткових виїзних бригад при виникненні НС.

2.7.Організація навчально-тренувального процесу щодо підготовки медичних і немедичних працівників з питань надання екстреної медичної допомоги.

2.8.Організація взаємодії бригад Станції з медичними формуваннями ЛПЗ, державними та комунальними аварійно-рятувальними службами, установами, організаціями тощо.

2.9.Організація та контроль за надходженням обробкою та узагальненням статистичної інформації щодо НС та звітності ЛПЗ, відповідно до регламенту та встановлених форм.

2.10.Організація забезпечення виїзних бригад Станції спеціальним санітарним автотранспортом.

2.11.Методична допомога структурним підрозділам Станції в організації оперативної роботи.

 

 

3.ФУНКЦІЇ.

У своїй  діяльності Заступник зобов’язаний виконувати такі функції:

3.1.Повсякденне управління підпорядкованими йому структурними підрозділами.

3.2.Здійснення контролю за організацією прийому викликів від населення, їх обробки, сортування та передачі на підстанції (виїзним бригадам)  та своєчасністю надання екстреної медичної допомоги населенню на догоспітальному етапі; виконанням підрозділами, службами та працівниками покладених на них завдань, функцій; виконанням планів, наказів, правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки та протипожежного забезпечення, санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів, правил етики і деонтології; бережливого ставлення до використання матеріально-технічних ресурсів, медикаментів, перев'язувального матеріалу, виробів медичного призначення та коштів.

3.3.Аналіз оперативної діяльності Станції, розробка заходів щодо її поліпшення.

3.4.Забезпечення готовності роботи Станції при НС та організацію надання виїзними бригадами екстреної медичної допомоги при виникненні масових вогнищ з великою кількістю потерпілих і хворих.

3.5.Організація залучення до ліквідації медико-санітарних наслідків НС формувань територіальної служби медицини катастроф та необхідних фахівців підпорядкованих місцевого органу управління охорони здоров’я, державних та комунальних аварійно-рятувальних служб.

3.6.Організація та забезпечення надання оперативної інформації щодо ліквідації медичних наслідків НС (виконання функцій територіального вузла інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій місцевого органу управління охорони здоров’я (далі ІАС НС) та Українському науково - практичному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (УНПЦ ЕМД та МК) відповідно до затверджених регламенту, термінів та схем звітності.

3.7.Формування виїзних бригад для направлення в інші регіони держави при виникненні там НС та вогнищ з великою кількістю потерпілих (хворих).

3.8.Організація медичного супроводу під час проведення масових заходів.

3.9.Здійснення контролю за готовністю медичних закладів і установ територіальної служби медицини катастроф (ТСМК) до роботи за умов НС.

3.10.Організація надання медичної та  консультативної допомоги ЛПЗ  ТСМК щодо їх готовності до роботи за умов НС.

3.11.Підготовка планів взаємодії державних та комунальних аварійно-рятувальних служб, щодо роботи за умов НС.

3.12.Організація підготовки медичних кадрів служби екстреної медичної допомоги, особового складу державних та комунальних аварійно-рятувальних служб, працівників на транспорту, водіїв транспортних засобів за угодами, згідно програм, затверджених Міністерством охорони здоров’я України відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України.

3.13.Контроль за наявністю на Станції аварійного запасу медикаментів, перев’язувальних матеріалів, виробів медичного призначення.

3.14.Контроль за наявністю на Станції спеціального запасу (що періодично оновлюється) медикаментів, перев’язувальних матеріалів, виробів медичного призначення, апаратури для створення додаткових виїзних бригад при виникненні НС.

3.15.Вивчення досягнень науки і передового досвіду і впровадження їх в оперативну роботу Станції.

3.16.Підготовка методичних рекомендацій та інструкцій з питань алгоритмізації діалогу приймання викликів, роботи на комп’ютерах і з технічними засобами оперативного зв’язку, взаємодії працівників оперативного відділу між собою, з виїзними бригадами і диспетчерськими підстанцій, громадянами, що звертаються по екстрену медичну допомогу.

3.17.Розробка оптимальних графіків роботи та зміни кількості виїзних бригад в залежності від щільності надходження викликів по годинах доби, днях тижня, місяцях року.

3.18.Планування кількості виїзних бригад, підготовка заявки на спеціальний санітарний автотранспорт, організація обліку роботи санітарних автомобілів.

3.19.Розробка положення про оперативний відділ, посадових інструкцій працівників.

3.20.Підвищення кваліфікації працівників оперативного відділу, диспетчерів підстанцій, проведення змін в організаційно-функціональній структурі, технічному оснащенню тощо.

3.21.Забезпечення обліку та звітності оперативної служби Станції.

3.22.Проведення розгляду звернень громадян, працівників Станції щодо роботи оперативного відділу.

3.23.Узагальнення зібраної інформації про виявлені недоліки в роботі структурних підрозділів Станції, реєстратур поліклінік, пунктів (відділень) невідкладної медичної допомоги, приймальних відділень лікарень та підготовку про це відповідних листів і повідомлень до місцевого органу управління охорони здоров’я.

3.24.Організація забезпечення підрозділів, служб і кожного працівника необхідними засобами (матеріалами, технікою, приладами, засобами індивідуального захисту від заражень та уражень, тощо) для виконання їх функцій та створення їм належних умов роботи.

3.25.Організція взаємодії з іншими медичними та немедичними закладами, установами, службами, підприємствами, організаціями та органами місцевої виконавчої влади.

3.26.Розробка річних і квартальних планів щодо поліпшення оперативної діяльності Станції та затвердження їх встановленим порядком.

3.27.Погодження прийому на роботу та звільнення з роботи працівників, підбір і розстановку кадрів, просування по службі, заохочення, стимулювання та притягнення до відповідальності працівників. Організація систематичного навчання працівників, післядипломної підготовки і підвищення їх професійної майстерності та своєчасного атестування.

 

4. ПРАВА.

Заступник має право :

4.1.Діяти від імені Станції і представляти її в державних органах, різних закладах, установах, організаціях з питань, що делеговані йому головним лікарем станції і належать до його компетенції.

4.2.Вимагати:

4.2.1.Від керівників структурних підрозділів і служб, головного фельдшера, завідуючого аптечним відділенням Станції створення аварійних запасів (що періодично оновлюються) медикаментів, перев’язувальних матеріалів, виробів медичного призначення; медичного майна та апаратури для формування додаткових виїзних бригад.

4.2.2.Від керівників структурних підрозділів Станції виконання встановлених вимог щодо забезпечення своєчасної екстреної медичної допомоги населенню на догоспітальному етапі, своєчасного надання оперативної інформації.

4.2.4.Від виїзних бригад, що чергують при масових скупченнях людей та працюють у вогнищах (біля вогнищ) з великою кількістю потерпілих (хворих), своєчасного надання визначеної інформації та дотримання затверджених інструкцій роботи.

4.3.Формувати:

4.3.1.Виїзні бригади швидкої медичної допомоги для медичного забезпечення при масових скупченнях людей.

4.3.2.Додаткові виїзні бригади швидкої медичної допомоги для направлення їх в інші регіони держави.

4.4.Створювати:

4.4.1.Комісії для проведення інспекції структурних підрозділів та служб Станції щодо наявності, зберігання і оновлювання аварійних та спеціальних запасів медикаментів, перев’язувальних матеріалів, виробів медичного призначення і апаратури; готовності подавати екстрену медичну допомогу при НС.

4.4.2.Комісії для проведення перевірок оперативної діяльності підстанцій та виїзних бригад.

4.5.Розробляти рекомендації для виїзних бригад Станції щодо роботи у вогнищах (біля вогнищ) з великою кількістю потерпілих (хворих) та при чергуваннях в місцях масового скупчення людей.

4.6.Проводити наради, семінари, інструктажі з питань, що входять в межі його компетенції.

4.7.Давати вказівки та рекомендації щодо організації оперативної діяльності підстанцій та виїзних бригад в тому числі при роботі по ліквідації медико-санітарних наслідків у вогнищах (біля вогнищ) з великою кількістю потерпілих (хворих) та при чергуваннях в місцях масового скупчення людей.

4.8.Клопотати перед головним лікарем Станції про заохочення керівників та працівників структурних підрозділів та служб, які досягли успіхів в організації в надання екстреної медичної допомоги потерпілим (хворим), а також про притягнення до відповідальності керівників та працівників, які не виконують визначені вимоги та мають недоліки в своїй роботі.

4.9.Бути направленим у визначені строки для підвищення кваліфікації та атестації.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1.Заступник несе відповідальність за організацію надання екстреної медичної допомоги населенню на догоспітальному етапі при НС з великою кількістю потерпілих і хворих; медичного забезпечення масових заходів; роботу оперативного відділу; сумлінне виконання обов’язків, передбачених правилами внутрішнього розпорядку Станції, адміністративно-розпорядчими документами, чинним законодавством та цим Положенням.

 

 

 

 

Директор Департаменту